Twee meerschoolse directeuren (V)SO Onderwijsgroep Amersfoort

algemeen

Onderwijsgroep Amersfoort Logo

De Onderwijsgroep Amersfoort zoekt voor de negen (V)SO scholen een

ambitieuze meerschoolse directeur speciaal onderwijs
internaliserende problematiek
en een
ambitieuze meerschoolse directeur speciaal onderwijs
externaliserende problematiek

die er samen voor gaan zorgen dat het (voortgezet) speciaal onderwijs van de Onderwijsgroep Amersfoort al zijn leerlingen in het speciaal onderwijs kan garanderen dat zij het hoogst haalbare niveau bereiken.

De directeuren speciaal onderwijs geven elk leiding aan een team van vestigingsdirecteuren en leggen verantwoording af aan het College van Bestuur. Met de directeuren voortgezet onderwijs maken zij deel uit van de directieraad, het belangrijkste adviesorgaan van het bestuur.
Functieomvang: 0.8 – 1 fte.
Salarisindicatie: schaal 15 CAO-VO.

organisatie

Onderwijsgroep Amersfoort LogoOnderwijsgroep Amersfoort is een groep van vijf openbare scholen voor voortgezet onderwijs, negen scholen voor voortgezet speciaal en speciaal onderwijs en een arbeidstrainingscentrum. Bestuur en directieraad van de Onderwijsgroep streven een pluriforme onderwijsgroep na van zelfstandige, ondernemende en ambitieuze scholen die nauw samenwerken om van elkaar te leren; die zich verantwoordelijk voelen voor elkaar en elkaars kwaliteit; die uitstekend onderwijs verzorgen en die innoveren om het leren en de ontwikkeling van leerlingen systematisch te bevorderen. In de besturingsfilosofie staat de directeur van een school centraal. Hij/zij maakt of breekt de school.

Het speciaal onderwijs van de Onderwijsgroep is in beweging. Alle scholen hebben een intensief en inspannend inspectietraject doorlopen. Zeven van de negen scholen hebben een basisarrangement. Twee scholen zijn op weg daarnaar toe. Een interne reorganisatie leidt tot de vacature voor twee directeuren speciaal onderwijs. Zij geven elk leiding aan een aantal vestigingsdirecteuren speciaal onderwijs en werken nauw met elkaar en met de vestigingsdirecteuren samen om de kwaliteit van het speciaal onderwijs op het hoogste plan te brengen. Daarnaast maken zij samen met de vijf directeuren voortgezet onderwijs deel uit van de directieraad.

De directieraad is het belangrijkste adviesorgaan van het bestuur en functioneert als het ware als tweede bestuurder. “Als het ware”, omdat de directieraad een louter adviserende rol heeft. Binnen de directieraad zijn portefeuillehouders aangewezen die met de bestuurder en BMO (het bureau voor bestuurs- en managementondersteuning) sparren over het te voeren beleid. Voorstellen die hieruit voortkomen worden ter advisering voorgelegd aan de directieraad. Na het advies van de directieraad te hebben gehoord, neemt de bestuurder een besluit en gaat dit, indien nodig, het formele besluitvormingstraject van medezeggenschap in. Het idee achter deze constructie is dat het beleid dat ‘boven’ wordt bedacht ook werkt op schoolniveau en dat deze manier van werken eenheid in de stichting creëert doordat de directeuren nauw betrokken zijn bij de strategie van de Onderwijsgroep.

Elke school krijgt ondersteuning op het gebied van personeel, financiën en beheer van BMO. Hier werken stafmedewerkers, de beide meerschoolse directeuren van het VSO en het CvB.
Meer informatie over de scholen voor (V)SO kunt u vinden via de volgende links:
www.onderwijsgroepamersfoort.nl
www.mulockhouwer.nl
www.desprong.nl
Samenstelling Onderwijsgroep Amersfoort

Voor alle sites geldt dat er de komende maanden het nodige aan gaat gebeuren.

 

vacature


Onderwijsgroep Amersfoort Logo

De Onderwijsgroep Amersfoort zoekt voor de negen scholen voor (V)SO een

ambitieuze meerschoolse directeur speciaal onderwijs
(internaliserende problematiek)
Rietschans College
De Tinne
Fornhese
De Lageweg

en een

ambitieuze meerschoolse directeur speciaal onderwijs
(externaliserende problematiek)
Maarsbergen
Mulock 2000
Mulock ‘t Gooi
Eikenstein
Lindenhorst

die er samen voor gaan zorgen dat het (voortgezet) speciaal onderwijs van de Onderwijsgroep Amersfoort al zijn leerlingen in het speciaal onderwijs kan garanderen dat zij het hoogst haalbare niveau bereiken.

De directeuren speciaal onderwijs geven elk leiding aan een groep vestigingsdirecteuren en leggen verantwoording af aan het College van Bestuur. Zij maken samen met de directeuren voortgezet onderwijs deel uit van de directieraad, het belangrijkste adviesorgaan van het bestuur.

Functieomvang: 0,8 – 1 fte.
Salarisindicatie: schaal 15 CAO-VO.

De opdracht
Een school voor speciaal onderwijs is voor veel leerlingen en hun ouders vaak de enige mogelijkheid. Dat schept verplichtingen. U weet welke.

Samen met uw collega-directeur maakt u het speciaal onderwijs van de Onderwijsgroep Amersfoort excellent.

profiel


Onderwijsgroep Amersfoort LogoPast u in het profiel?
Uit uw curriculum vitae en het door u ingevulde sollicitatieformulier blijkt dat u beschikt over:
• Ortho-pedagogische en didactische expertise en ervaring met leerlingen met internaliserende of met externaliserende problematiek
• Integrale managementervaring in een grote(re) organisatie voor (V)SO
• Gedegen kennis van en ervaring met onderwijs- en organisatieontwikkeling
• Een pakket theoretische bagage dat u all-round maakt in een bovenschoolse organisatie.

In gesprekken met u wordt duidelijk dat uw visie op onderwijs toegevoegde waarde heeft voor de Onderwijsgroep Amersfoort en het VSO in het bijzonder en dat u beschikt over de volgende kwaliteiten:
• Onderwijskundig leiderschap: met uw visie op VSO inspireert u directeuren hun docenten toe te rusten om de leerlingen binnen hun spectrum optimaal te bedienen. U faciliteert door processen goed in te richten en zorg te dragen voor goede randvoorwaarden. U stuurt door toe te werken naar herkenbare, haalbare doelstellingen
• Strategisch denken: u heeft een visie voor de lange termijn en houdt daaraan vast, ook als ad-hoc situaties het verleidelijk maken daarvan af te wijken. U bent creatief, anticipeert op ontwikkelingen en neemt uw organisatie daarin tijdig mee
• Teamplay: u stelt uw expertise en talenten ter beschikking aan uw organisatie en weet anderen te motiveren u ondersteuning te bieden als u die nodig heeft. Samenwerken en meedenken ziet u als een kracht, die u beheerst en waarin u anderen coacht
• Communicatieve vaardigheden: u weet hoe u binnen uw organisatie mensen kunt committeren aan beleid. Naar buiten toe weet u belangstelling voor het werk van uw organisatie te wekken en goede banden aan te gaan. U bent een betrouwbare partner en weet dat ‘brengen’ net zo belangrijk is als ‘halen’.

procedure


Onderwijsgroep Amersfoort LogoOverweegt u om te solliciteren?
Onderzoek of dit een school is die bij u past.
Zie www.onderwijsgroepamersfoort.nl voor een eerste indruk.

Uw ingevulde sollicitatieformulier met curriculum vitae dient uiterlijk 24 november om 9.00 uur per email te zijn ontvangen door Marike Jonker, m.jonker@parcours.nl. Zij begeleidt de procedure.

Belangrijk voor uw agenda:
Voorrondegesprekken zijn gepland op 3 en 4 december. De eerste gespreksronde vindt plaats op 9 (internaliserend) en 10 (externaliserend) december. De tweede ronde wordt gehouden op 15 (i) en 16 (e) december.

Een cv-scan en een assessment kunnen deel uitmaken van de procedure.

 
Onderwijsgroep Amersfoort LogoOnderaan dit formulier kunt u uw cv up-loaden. Een brief is niet nodig, maar u mag natuurlijk een aanvulling op het formulier toevoegen. Uw reactie dient uiterlijk 24 november voor 09.00 uur te zijn verzonden. Reacties die later binnenkomen worden niet opgenomen in de selectie.


Plaatsvervangend rector A. Roland Holst College in Hilversum

algemeen

Algemeen

Het A. Roland Holst College in Hilversum heeft een vacature voor een
inventieve plaatsvervangend rector
portefeuillehouder personeel, financiën & beheer

De plaatsvervangend rector geeft leiding aan het OOP, legt verantwoording af aan de rector en is lid van een aantal werkgroepen binnen de GSF.

Functieomvang: 1.0 fte.
Salarisindicatie: schaal 13 CAO-VO.

organisatie


De organisatie

Het A. Roland Holst College in Hilversum, een algemeen bijzondere school voor mavo, havo en vwo met 1500 leerlingen, bestaat al 111 jaar. Het is één van de acht scholen van de Gooise Scholen Federatie.
Acht hechte onderwijsteams, met betrokken docenten die hun leerlingen goed kennen, en twee bij elkaar in de buurt gelegen schoolgebouwen geven de organisatie een kleinschalig karakter. De open, informele sfeer en de ruimte die er voor leerlingen en medewerkers is zichzelf te zijn maken de school aantrekkelijk voor veel mensen. Veel direct en laagdrempelig contact is deel van de organisatiecultuur. Het is een fijne school, waar veel kan. Dialoog is hier een groot goed, het pedagogisch klimaat is uitstekend. De resultaten zijn goed.

Het komend jaar staat in het teken van de ontwikkeling van een gezamenlijke visie. Met deze gedeelde visie is het makkelijker beleid te formuleren en beslissingen te onderbouwen. Het is de bedoeling om te komen tot meer transparantie, afstemming, samenwerking, uitwisseling en verankering van succesvolle onderwijsvormen.

Het A. Roland Holst College heeft nu een goede marktpositie, maar om een aantrekkelijke school te blijven is het nodig fors te investeren in de huisvesting en ICT. De financiële ruimte is echter beperkt.

De directie bestaat uit een rector (onderwijs) en een plaatsvervangend rector (personeel, beheer en financiën). Met de acht teamleiders vormen zij het management team.

De plaatsvervangend rector heeft zitting in twee GSF-brede werkgroepen (Personeel en Financiën & Beheer). Van alle directieleden wordt verwacht dat zij een bijdrage leveren aan de ontwikkeling en uitvoering van GSF-beleid.

De GSF biedt de medewerkers op haar scholen een professionele infrastructuur en veel gelegenheid tot professionalisering (GSF Academie) en ontwikkeling.

functie

Functie-informatie en selectiecriteria

Het College van Bestuur van de Gooise Scholen Federatie zoekt voor het A. Roland Holst College een

inventieve plaatsvervangend rector
portefeuillehouder personeel, financiën & beheer

De plaatsvervangend rector geeft leiding aan het OOP, legt verantwoording af aan de rector en is lid van een aantal werkgroepen binnen de GSF.

Functieomvang: 1.0 fte.
Salarisindicatie: schaal 13 CAO-VO.

 

De opdracht

U realiseert beleid waarbij, ondanks de structureel hoge personeelslasten, geïnvesteerd kan worden in een school die aantrekkelijk is voor toekomstige leerlingen en docenten. Structurele professionalisering, een goed gebouw en eigentijdse voorzieningen op het gebied van ICT zijn daarbij belangrijke voorwaarden. U maakt, samen met de rector, het onderwijskundig beleid en het beleid met betrekking tot Personeel, Financiën en Beheer tot een samenhangend geheel.

 

profiel


Past u in het profiel?

Uit uw curriculum vitae en brief blijkt dat u beschikt over:

• Ruime managementervaring in het onderwijs
• Gedegen kennis van en ervaring met onderwijs- en organisatieontwikkeling
• Ervaring met het onderwijsproces
• Minimaal een theoretische basis op het gebied van financiën en beheer.

Uit een assessment blijkt dat u beschikt over een academisch werk- en denkniveau.

 

In gesprekken met u wordt duidelijk dat uw visie op onderwijs toegevoegde waarde heeft voor het A. Roland Holst College en dat u beschikt over de volgende kwaliteiten:

Ondernemerschap: u denkt kritisch na over op het oog ‘normale’ kosten. U schat risico’s en kansen goed in. U ziet mogelijkheden om meer met minder te doen. U werkt planmatig. Het afleggen van verantwoording is voor u vanzelfsprekend, rapportage is voor u een manier om overzicht te houden op uw eigen werk.
Verbindend leiderschap: door uw lerende en onderzoekende houding draagt u bij aan een onderzoekende en lerende schoolcultuur. U geeft erkenning en persoonlijke aandacht en spreekt mensen aan. U durft uzelf kwetsbaar op te stellen
Besluitvaardigheid: u kunt goed luisteren en neemt een besluit op basis van alle informatie die u ter beschikking staat. Men accepteert uw beslissingen omdat ze goed beargumenteerd zijn en gekoppeld zijn aan herkenbare uitgangspunten
Communicatieve vaardigheden: U bent nieuwsgierig, toegankelijk en zorgt ervoor dat u steeds goed geïnformeerd bent. U kunt op een innemende manier ‘nee’ verkopen en houdt uw rug recht als er druk op u wordt uitgeoefend. Uw mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid zijn uitstekend.

procedure


De procedure

Overweegt u om te solliciteren?
Onderzoek of dit een school is die bij u past.

Zie www.arhc.nl voor een eerste indruk en op www.gsf.nl kunt u aanvullende informatie over de organisatie vinden. Voor specifieke vragen kunt u contact opnemen met Mark de Haas (tel. 035-6926700; GSM 06-11042602; mail: mdhaas@gsf.nl).

De procedure wordt begeleid door Marike Jonker van Parcours Partners.

 

Belangrijk voor uw agenda
De procedure ziet er als volgt uit: de voorronde vindt plaats op vrijdag 14 november. De eerste ronde met de benoemingsadviescommissie wordt gehouden op woensdag 19 november. Op maandag 24 november staat het laatste gesprek gepland.

Een assessment en cv toets maken deel uit van de procedure.


Directeur Casparus College Weesp

algemeen

Het Casparus College heeft een vacature voor een
gedreven directeur
met passie voor het vmbo

De directeur legt verantwoording af aan het College van Bestuur, maakt deel uit van het Centraal Management Team van de Gooise Scholen Federatie en is betrokken bij de beleidsvoorbereiding – en advisering op GSF niveau.
Functieomvang: 1 fte
Salarisschaal: 13 volgens CAO – VO

organisatie

De organisatie
Het Casparus College in Weesp is een vmbo school (basis – kader en junior mavo) voor 300 leerlingen in een praktisch en aangenaam ingericht gebouw. Goed bereikbaar voor instroom vanuit de regio. De kleinschaligheid en het pedagogisch klimaat zorgen ervoor dat alle leerlingen gezien en gekend worden door het hele team van medewerkers. Leerlingen krijgen op het Casparus College de kans zich goed voor te bereiden op het vervolgonderwijs in een warme omgeving.CC klein
De afgelopen jaren heeft de school veel geïnvesteerd in verruiming van het onderwijsaanbod (junior mavo, sportklassen) met als doel een aantrekkelijk profiel te behouden in de markt. Er is nu behoefte aan afstemming over de onderwijskundige uitgangspunten en sturing op een gedragen visie op de nieuwe examenprogramma’s. Verder verdient de differentiatie tussen basisberoepsgericht en kaderberoepsgericht specifieke aandacht .

Onderzoek heeft uitgewezen dat er voldoende marktaandeel te halen is in Weesp en de regio Diemen / Amsterdam Zuidoost. Dat biedt een mooi perspectief voor de toekomst.
Sinds maart 2014 wordt de school geleid door een interim directeur die wordt bijgestaan door twee interim teamleiders. Het Casparus College is één van de acht scholen van de Gooise Scholen Federatie

opdracht

De opdracht
Samen met het team ontwikkelt u een visie op het vmbo onderwijs die voortbouwt op de pedagogische kracht van de school. U zorgt voor concrete uitwerkingsplannen, geen vergezichten. U ziet toe op de juiste balans tussen veiligheid, zelfstandigheid en ambitie bij leerlingen en medewerkers.

Door te investeren in de organisatie helpt u de docenten zich op goed onderwijs te richten. Door goed te luisteren naar het team en hen aan te spreken op gemaakte afspraken en te bereiken doelstellingen, biedt u helderheid en werkt u gestaag aan draagvlak voor nieuw beleid en het verbeteren van de onderwijs resultaten

profiel

Past u in het profiel?
Uit uw brief en curriculum vitae blijkt dat u beschikt over:

 • Leidinggevende ervaring in het vo en/of mbo
 • Ruime kennis van de onderwijsontwikkelingen in het vmbo
 • Ervaring met het werken aan onderwijskwaliteit
 • Ervaring met teamontwikkeling

In gesprekken met u wordt duidelijk dat u beschikt over de volgende kwaliteiten:

 • Onderwijskundig leiderschap: u bent in staat met anderen een onderwijsvisie te ontwikkelen en die te vertalen in concrete werkafspraken voor de korte termijn. U zet stevig in op het verbeteren van het onderwijsrendement. U werkt met het team toe naar de vernieuwing van de vmbo programma’s in 2016
 • Verbindend leiderschap: vanuit uw voorbeeldrol als directeur in een kleinschalige omgeving met een hoge mate van collegialiteit spreekt u de mensen aan op gemaakte afspraken en gedrag. U weet de mensen aan de doelstellingen te verbinden. U maakt helder wat u van medewerkers verwacht en daagt hen uit de lat net even hoger te leggen
 • Middelenbeheer: u weet de financiële middelen en formatie efficiënt in te zetten om daarmee een verantwoord aanbod overeind te houden. U versterkt de samenwerking met het regionale bedrijfsleven en de andere scholen van de federatie ter ondersteuning van de organisatie en het onderwijs
 • Communicatieve vaardigheden: u bent zichtbaar en toegankelijk voor collega’s, leerlingen en ouders. U zorgt voor eenduidige en zorgvuldige communicatie zowel intern als extern. Vanuit een professionele distantie bent u betrokken bij het team en de leerlingen.

procedure

De procedure

Overweegt u om te solliciteren?
Onderzoek of dit een school is die bij u past.
Zie www.casparuscollege.nl voor een eerste indruk en op www.gsf.nl kunt u aanvullende informatie over de organisatie vinden.

Voor specifieke vragen kunt u contact opnemen met Ellen van den Tol (06 – 10 937 987) van Parcours Partners. Zij begeleidt de procedure.

U kunt uw sollicitatie tot uiterlijk 20 oktober 09.00 uur inzenden via www.werkenbijgsf.nl


Belangrijk voor uw agenda:

Voorrondegesprekken zijn gepland op 27 oktober.
De eerste selectiegesprekken vinden plaats op 4 november en de tweede ronde op 7 november.

Tussen het eerste en het tweede gesprek wordt een afspraak gemaakt voor een informele ontmoeting met het College van Bestuur.

Een cv-scan en een assessment maken deel uit van de procedure.


Afdelingshoofd Onderwijshuisvesting BOOR

BOOR_variant_1_rgb_coated

 

organisatie

Stichting BOOR verzorgt het openbaar (speciaal) basisonderwijs, voortgezet onderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs in Rotterdam en omgeving. In totaal zijn er 82 scholen, waar dagelijks aan ongeveer 30.000 kinderen wordt lesgegeven. Met ruim 3.500 medewerkers zijn wij één van de grotere werkgevers in de regio.

Kijk voor meer informatie op www.stichtingboor.nl

DSC_0381

BOOR Services
BOOR Services is het servicebureau binnen BOOR met een hoogwaardig dienstenaanbod voor het bestuur en de scholen. Daarnaast heeft het servicebureau een regisserende en sturende verantwoordelijkheid. Niet het uitvoeren van vooraf overeengekomen taken staat centraal, wel het werken aan de realisatie van vooraf overeengekomen opbrengsten. Binnen BOOR Services zijn diverse expertisegebieden ondergebracht, waaronder algemeen beleid, centrale inkoop, communicatie, finance & control, huisvesting, human resource, juridische zaken en kwaliteit, kennis en onderzoek. BOOR Services is gevestigd aan de Prins Hendrikkade 14 in Rotterdam.

Team Huisvesting
Het team Huisvesting zorgt voor alle werkzaamheden rondom de huisvesting van scholen, van regulier onderhoud tot complete nieuwbouw. Er wordt nauw samengewerkt met het lid van het college van bestuur dat belast is met de portefeuille huisvesting.

vacature

BOOR heeft een vacature voor een

afdelingshoofd onderwijshuisvesting
die met het team huisvesting de omslag maakt van beheer naar strategie

Het hoofd huisvesting rapporteert aan het CvB.

Functieomvang: 1.0 fte
Salarisindicatie: max. schaal 14 cao-VO / € 82.865 per jaar.

opdracht

school BOOR

De opdracht
De komende twee jaar staan in het teken van een ingrijpende verandering in het werkproces: informatie zo organiseren dat er vooraf, multidisciplinair, TCO-beleid wordt gemaakt dat realtime wordt gevolgd, geëvalueerd, bijgesteld en verantwoord. Hiervoor zijn een opdracht en een routekaart opgesteld / BOOR Opdracht hoofd huisvesting (PDF).

profiel

Heeft u de expertise en de aanpak die nodig is?
Uit uw cv en uw sollicitatieformulier blijkt dat u
• Ervaring heeft met onderwijshuisvesting
• Een relevante opleiding heeft gevolgd op HBO+ of academisch niveau
• Ervaring heeft met organisatieverandering en implementatie van nieuwe processen
• Complexe processen tot de simpele kern weet terug te brengen.

In gesprekken met u wordt duidelijk dat u de opdracht die er ligt voor het hoofd huisvesting kunt realiseren. Er wordt gekeken naar uw communicatieve vaardigheden, uw analytisch vermogen, uw kritisch vermogen en uw deskundigheid.

procedure

Procedure
U kunt solliciteren door het sollicitatieformulier in te vullen en met uw cv en eventuele bijlagen te verzenden. Uw gegevens gaan naar mevrouw S. Monna, personeelsconsulent van BOOR.
U kunt reageren tot 20 oktober 09.00 uur. U ontvangt een uitnodiging voor een gesprek, als uit uw sollicitatie blijkt dat uw visie en ervaring een verrijking voor de organisatie kunnen zijn.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ger Simjouw, hoofd huisvesting a.i., telefoon 06-20136757.

 


 

Dean Nyenrode New Business School

NBS&NBU LOGO

algemeen

Nyenrode New Business School in Amsterdam heeft een vacature voor een

Dean / statutair directeur
met een academisch profiel en een sterke affiniteit met ondernemerschap.

De dean is niet alleen het boegbeeld van de school maar is in staat deze naar de volgende fase van ontwikkeling te leiden: een vooraanstaande school op het gebied van (intern) ondernemerschap en daarmee passend bij de brand en reputatie van Nyenrode als merk.

Arbeidsvoorwaarden
Een salaris van maximaal € 125.000 bruto per jaar. Het betreft een full-time functie.
In eerste instantie is sprake van een benoeming voor de periode van één jaar, die zal worden verlengd bij goed functioneren.

organisatie

 

 

De Nyenrode New Business School (NNBS) Amsterdam is opgericht in 2005 en sinds 1 januari 2010 een 100% dochter van Nyenrode Business Universiteit (NBU). NNBS is een niet gesubsidieerde instelling die opleidt tot Bachelor in Business Administration (BBA). Het programma richt zich op het stimuleren van ondernemerschap, zowel zelfstandig als binnen organisaties. In de opleiding staan kernwaarden als ondernemerschap, creativiteit en “responsible business” centraal. Een deel van de opleiding wordt in Londen gevolgd.

Onder de vlag van NBU wordt momenteel gewerkt aan een Bachelor of Science programma, waardoor de mogelijkheid wordt geboden aan studenten om naast ondernemende kwaliteiten ook academische kwaliteiten te ontwikkelen.

De school is gevestigd op de Keizersgracht 285 in het hart van Amsterdam en heeft ongeveer 300 studenten en € 5 miljoen omzet per jaar. Er zijn circa 15 medewerkers werkzaam en daarnaast wordt een groot aantal free lance docenten aangetrokken, die veelal werkzaam zijn in het bedrijfsleven.

NNBS is een zelfstandige dochteronderneming van de Universiteit Nyenrode B.V. die 100% aandeelhouder is via de BBA BV. NNBS heeft een Raad van Commissarissen (RvC) bestaande uit drie leden. De leden van de RvC worden benoemd door de Aandeelhouder (BBA BV). De RvC legt verantwoording af aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.

De school wordt bestuurd door een dean, tevens statutair directeur en maakt gebruik van ondersteunende diensten van NBU voor de financiële administratie, marketing en ICT. Er is verder een samenwerkingsovereenkomst met de International Study Group ten behoeve van de instroom van internationale studenten.

Na een aantal jaren van flinke groei, een verhuizing naar een nieuw pand en een turbulente periode is een vacature ontstaan voor een all-round dean/statutair directeur. De dean is niet alleen het boegbeeld van de school maar is in staat deze naar de volgende fase van ontwikkeling te leiden: een vooraanstaande school op het gebied van (intern) ondernemerschap en daarmee passend bij de brand en reputatie van Nyenrode als merk. Belangrijke aandachtspunten voor de nabije toekomst zijn dan ook:

– het behouden van de ondernemende geest van de school en de ‘personal approach’;
– internationalisering;
– (her)ijken van de strategie;
– verder professionaliseren van de interne processen;
– verder verbeteren en borgen van de kwaliteit van de organisatie en de primaire onderwijs- processen.

vacature

 

NNBS heeft een vacature voor een

all-round dean / statutair directeur

met een academisch profiel en een sterke affiniteit met ondernemerschap.
De Dean legt verantwoording aan de RvC. Daarnaast is er direct overleg met de Dean van NBU (voor de primaire processen) en de CFO van NBU (voor de ondersteunende diensten).

Naast de overall eindverantwoordelijkheid voor strategie, positionering en financiën zijn de belangrijkste aandachtsgebieden voor de dean:

 • Strategie en positionering van de school;
 • Kwaliteitsbewaking van het onderwijs;
 • Externe relaties (zoals NBU, buitenlandse onderwijspartners, bedrijfsleven, ouders en scholengemeenschappen);
 • Internationaliseren;
 • Accreditatieprocessen;
 • Professionaliseren van processen op het gebied van examen- en opleidingscommissie(s);
 • HR;
 • ICT.

Arbeidsvoorwaarden
Een salaris van maximaal € 125.000 bruto per jaar. Het betreft een full-time functie.
In eerste instantie is sprake van een benoeming voor de periode van één jaar, die zal worden verlengd bij goed functioneren. Hierover worden vooraf in onderling overleg heldere afspraken gemaakt.
Aanvangsdatum: bij voorkeur op 1 november 2014.

 

profiel

 

 

Past u in het profiel?
Dan wordt bij lezing van uw cv duidelijk dat u beschikt over:

• Een afgeronde academische opleiding en bijvoorkeur een PhD in een relevante studierichting en ervaring met onderwijsmanagement in het hoger onderwijs;
• Ervaring met een eindverantwoordelijke functie in een vergelijkbare organisatie, ervaring in een profit organisatie strekt tot aanbeveling;
• Ervaring met bedrijfsvoering en accreditatie;
• Ervaring met strategieformulering en –executie.

In gesprekken met u zal duidelijk worden dat u een substantiële bijdrage kunt leveren aan de (wetenschappelijke) vorming van jonge ondernemers. Verder is het nodig dat u hoog scoort op de volgende selectiecriteria:

• Organisatie- en omgevingssensitiviteit, teneinde alle belangen goed te kunnen inschatten;
• Sterke verbindende kwaliteiten; zowel intern als naar directe partners en de moederorganisatie;
• Meerwaarde op het gebied van ondernemerschap, creativiteit en responsible business;
• Expertise op het gebied van onderwijs aan jong volwassenen.

• Uw beheersing van de Engelse taal is op (near) native niveau.

 

 

procedure

 

 

Heeft u belangstelling voor deze functie?

Parcours Partners begeleidt de selectieprocedure.

Tot 1 september kunt u uw cv met een korte motivatie mailen aan Marike Jonker,
m.jonker@parcours.nl
Sluit uw cv aan bij de selectiecriteria, dan volgt een uitnodiging voor een eerste kennismaking.