RSG Enkhuizen bestuurder

 

algemeen

RSG Enkhuizen

RSG Enkhuizen heeft met ingang van 1 januari 2016 een vacature voor een

bestuurder

verbindend | vasthoudend | koersvast

De bestuurder geeft leiding aan de conrector financiën en  bedrijfsvoering en aan de 4 conrectoren die direct de teams aansturen. De bestuurder legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht.

Functieomvang: 1 fte.
Inschaling: volgens CAO Bestuurders VO.

 

organisatie

RSG Enkhuizen

De RSG Enkhuizen is een bruisende school met vmbo tl, havo en atheneum onderwijs voor circa 1650 leerlingen. Voldoende instroom, een goed gebouw, een gezonde financiële positie en ruimte voor tal van activiteiten binnen en buiten de schoolmuren. Een levende school, een school voor je leven met persoonlijke aandacht voor de individuele leerling. De RSG Enkhuizen heeft de ambitie om leerlingen actief en zelfstandig te leren leren. Maatwerk is hierbij het leidend principe, gericht op de optimale groei en ontwikkeling van een leerling, passend bij ieders talent en persoonlijke ontwikkeling. Dit betekent ook een goede aansluiting op het vervolgonderwijs van MBO tot en met WO. Uiteindelijk zal iedere leerling over voldoende kennis en ‘vaardigheden van de 21e eeuw’ moeten beschikken om zelfstandig en kritisch deel te nemen aan een veranderende maatschappij. De RSG Enkhuizen heeft besloten de stap te zetten naar een eenhoofdig College van Bestuur. Deze transitie betekent een verandering in de aansturing. De kenmerkende cultuur en structuur, met korte lijnen in de school, dient daarbij behouden te blijven.

opdracht

RSG Enkhuizen

In een regio waarin krimp de komende jaren zal doorzetten weet u de school te positioneren en profileren met onderscheidend, gepersonaliseerd onderwijs waarbij niet alleen aandacht is voor cognitieve ontwikkeling. U zet in op verdere professionalisering van de organisatie en medewerkers en bouwt aan een aanspreekcultuur waarin men gewend is verantwoordelijkheid te nemen en verantwoording af te leggen. U weet de transitie naar een kleiner bestuur te vertalen in een organisatie, waarin naast de benodigde effectiviteit in besteding van middelen en de borging van processen, ruimte is voor ambitieuze onderwijskundige ontwikkelingen. U intensiveert de samenwerking met partners in de regio.

profiel

RSG Enkhuizen

Past u in het profiel? Uit uw brief en curriculum vitae blijkt dat u beschikt over:

 • integrale leidinggevende ervaring (in het onderwijs)
 • ervaring met het aansturen van veranderingsprocessen
 • ervaring met het aansturen van onderwijsontwikkeling
 • ervaring met samenwerking met verschillende partners.

Kandidaten die naast managementervaring in het onderwijs ervaring hebben opgedaan buiten het onderwijs, worden ook nadrukkelijk verzocht te solliciteren.  

Uit gesprekken met u wordt duidelijk dat u beschikt over de volgende kwaliteiten:

Verbindend leiderschap: als boegbeeld van de school zorgt u voor verbinding tussen de verschillende afdelingen. U bevordert de interne samenwerking en de samenwerking met externe partners. U bent koersvast en neemt mensen mee in verdere ontwikkeling van het onderwijs en de organisatie.

Organisatiesensitiviteit: als bestuurder weet u goed te schakelen tussen de verschillende rollen die van u worden gevraagd. U daagt de schoolleiding uit hun talenten optimaal te benutten en delegeert taken en verantwoordelijkheden waar het kan. U stimuleert ontwikkeling en zorgt voor borging en monitoring.

Strategisch inzicht: u hebt zicht en visie op wat zich afspeelt in de regio en in het land. U neemt graag het initiatief en levert een bijdrage aan de dialoog in verschillende relevante verbanden. Met uw visie op maatwerk en onderscheidend onderwijs inspireert u anderen de ambitie hoog te houden.

Communicatieve vaardigheden: u zorgt voor een heldere, directe, zakelijke en tijdige communicatie naar alle geledingen. U bent zich bewust van uw voorbeeldrol in een aanspreekcultuur en geeft met plezier feedback en ontvangt die zelf graag.

procedure

RSG Enkhuizen

Overweegt u om te solliciteren? Ga goed bij uzelf na of dit de school en opdracht is die bij u past. Kijk op www.rsg-enkhuizen.nl  voor meer informatie over de organisatie. Op www.parcours.nl vindt u meer informatie over de procedure.

Uw ingevulde sollicitatieformulier met curriculum vitae dient uiterlijk 12 april per email te zijn ontvangen door Ellen van den Tol, e.vandentol@parcours.nl.

Belangrijk voor uw agenda

Gesprekken voor de verschillende ronden in het selectieproces, zullen worden gepland op 13 mei, 19 mei en 21 mei. Een cv scan en een assessment kunnen deel uitmaken van de procedure. Tevens wordt van de nieuwe bestuurder een Verklaring Omtrent Gedrag gevraagd.

sollicitatieformulier

RSG Enkhuizen

Sollicitatieformulier bestuurder RSG Enkhuizen

Door dit formulier volledig in te vullen, een recente versie van uw cv (in Word of als PDF) te uploaden en te verzenden solliciteert u naar deze functie. Uw sollicitatieformulier dient uiterlijk op 12 april om 09.00 uur te zijn ontvangen door Ellen van den Tol van Parcours Partners. Zij begeleidt deze procedure.


rector / bestuurder College de Heemlanden

algemeen

Heemlanden kwaliteitslogo

in Houten

heeft een vacature voor een

verbindende rector / bestuurder

die openheid combineert met koersvastheid

Functieomvang: 1 fte.
Salarisindicatie:  schaal 15/16 CAO-VO.

 

organisatie

Heemlanden kwaliteitslogo

College de Heemlanden in Houten is een zelfstandige open oecumenische school voor havo, atheneum en atheneum-plus met zo’n 1600 leerlingen. Differentiatie en ruimte voor verschillen zijn verworvenheden. De school is sterk verweven met Houten. Leerlingen, ouders en medewerkers zijn betrokken bij veel activiteiten en krijgen de ruimte om zelf invulling te geven aan een interessante schoolperiode. De school combineert goede resultaten en extra activiteiten met persoonlijke begeleiding. Leerlingen voelen zich serieus genomen en gaan met plezier naar school.

Vanwege verslechterde financiële omstandigheden moesten de bakens een aantal jaren geleden verzet worden, net zoals op veel scholen in het land. Er moest bezuinigd worden om de school financieel gezond te houden. In de afgelopen jaren zijn tussen de verschillende geledingen binnen de school grote verschillen van inzicht ontstaan over de wijze waarop dit gerealiseerd moest worden. Hierdoor zijn ook de verhoudingen tussen de verantwoordelijke geledingen onder druk gekomen. Gelukkig liepen de onderwijskundige processen prima door en ervaren onze leerlingen een veilige school met een plezierige sfeer en cultuur.

In de afgelopen maanden is consensus  gevonden over de lopende inhoudelijke discussies. Alle verantwoordelijke geledingen binnen de school (Raad van Toezicht, directeur-bestuurder, management en de personeelsgeleding van de MR) hebben zich bereid verklaard de komende periode zo snel mogelijk ruimte te zullen maken voor nieuwe mensen. Het streven is om dit proces binnen twee maanden, dus ruim vóór de zomervakantie, af te ronden, zodat er al een fundament gelegd kan worden voor een frisse start in het nieuwe schooljaar.

In de school heerst momenteel onder de collega’s een gevoel van nieuw vertrouwen in de toekomst en het verlangen daar gezamenlijk gestalte aan te geven. College De Heemlanden is een school met veel potentie en vooral met veel, heel veel, gemotiveerde en leuke leerlingen.

Er is nu behoefte aan een open en op samenwerking gerichte managementstructuur en cultuur, vanuit een duidelijke koers. Het opnieuw inrichten van het MT en het creëren van een bij de school passende overlegcultuur met MT en PMR is daarbij een belangrijke stap.

De school zal in de nieuwe situatie worden geleid door een rector / bestuurder met een nieuw te vormen MT van waarschijnlijk 5 of 6 afdelingsleiders.

De rector / bestuurder is tegelijkertijd bestuurder van Het Houtens, een school voor vmbo en mavo-plus; deze school is door samenwerking tussen het Anna van Rijn College en College de Heemlanden tot stand gekomen.

functie

Heemlanden kwaliteitslogo

verbindende rector / bestuurder

die openheid combineert met koersvastheid

De rector/bestuurder legt verantwoording af aan de nieuw aan te stellen Raad van Toezicht en geeft leiding aan het managementteam. Als bestuurder is de rector/bestuurder ook verantwoordelijk voor Houtens school voor samenwerkend voortgezet onderwijs Houten-Nieuwegein

Functieomvang: 1 fte.
Salarisindicatie:  schaal 15/16 CAO-VO.

 

opdracht

Heemlanden kwaliteitslogo

U ontwikkelt een hernieuwd wij-gevoel vanuit een grote betrokkenheid bij het onderwijs. U investeert in een goede overlegstructuur. U versterkt nadrukkelijk de professionele cultuur, optimaliseert de beleidsvoorbereiding en zet in op een cultuur die een lerende organisatie kenmerkt. U bent in staat alle betrokkenen te laten ervaren dat zij er toe doen, maar maakt anderzijds duidelijk dat vrijblijvendheid niet bij professionele autonomie past. U zet medezeggenschap en betrokkenheid in bij het formuleren van constructief beleid.

 

profiel

Heemlanden kwaliteitslogo

Past u in het profiel?
Uit uw curriculum vitae en brief blijkt dat u beschikt over:

 • ervaring met het optimaliseren van overlegstructuren en besluitvorming in het onderwijs;
 • het vermogen te switchen tussen de rol van leidinggevende en die van bestuurder;
 • bagage die u in staat stelt op te treden als all-round schoolleider;
 • ervaring met het in gang zetten en borgen van cultuurverandering in een school.

In gesprekken met u wordt duidelijk dat u een bijdrage kunt leveren aan de  identiteit van de school en dat u beschikt over de volgende kwaliteiten:

 • Verbindend leiderschap: u bent toegankelijk, geïnteresseerd in wat er speelt en positief kritisch. U maakt knelpunten bespreekbaar en investeert in een klimaat waar mensen het vanzelfsprekend vinden samen aan oplossingen voor problemen te werken. Een belangrijke taak zal zijn het nieuwe managementteam duidelijk te positioneren in de school. Dit team binnen korte tijd als een eenheid te laten functioneren en in zijn kracht te zetten;
 • Onderwijskundig leiderschap: onderwijs zit u in het bloed. U stelt met de mensen aan wie u leiding geeft realistische onderwijsdoelen en stimuleert hun bij het behalen daarvan. Doordat u steeds helder bent over de wat-vraag, is het voor de mensen die met u werken mogelijk zelf goede afwegingen over de hoe-vraag te maken. Daaraan gekoppeld gaat u aan de slag met het nadrukkelijker onderwijskundig profileren van de school, ook met oog voor de maatschappelijke ontwikkelingen op het gebied van onderwijs;
 • Besluitvaardigheid: u zorgt ervoor dat u goed geïnformeerd bent voor u een besluit neemt. Men accepteert uw beslissingen omdat deze consistent en goed onderbouwd zijn. U stelt onderwerpen vooraf uitvoerig aan de orde, maar als een besluit genomen is verwacht u dat er naar wordt gehandeld;
 • Communicatieve vaardigheden: u bent vaak middenin de school te vinden en wordt enthousiast als u goede ideeën en initiatieven ziet. U heeft een uitnodigende manier van communiceren en houdt mensen scherp. U weet hoe u de aandacht vast moet houden. Daarnaast bent u in staat de beide scholen stevig te positioneren in het maatschappelijk en politiek krachtenveld;
 • Authenticiteit: voor alles is het belangrijk dat u een persoonlijkheid bent die anderen inspireert, die zelf doet wat hij van anderen verlangt en die een voorbeeldfunctie in de school vervult.

procedure

 Heemlanden kwaliteitslogo

Overweegt u om te solliciteren?

U kunt solliciteren door het sollicitatieformulier in te vullen. Uw ingevulde sollicitatieformulier met curriculum vitae dient uiterlijk 24 maart te zijn ontvangen door
Marike Jonker, m.jonker@parcours.nl.

Mocht u vragen hebben die voor u bepalend zijn om wel of juist niet te solliciteren, dan kunt u die per email stellen aan de bestuurder ad interim, Marcel Wintels: wts@heemlanden.nl.

Voor uw agenda:
Voorrondegesprekken: 30 maart
Eerste ronde: 8 april
Tweede ronde: 13 april.

Een cv-scan en een assessment kunnen deel uitmaken van de procedure.

 

 

 

 


Horizon College Opleidingsmanager Vavo

algemeen

Logo Horizon College

De sector Economie van het Horizon College in Alkmaar zoekt per juni 2015 een

OPLEIDINGSMANAGER Vavo

die het een sport vindt “to put a square peg into a round hole”

Functieomvang: 0.8-1.0 fte
Inschaling: 12 cao-mbo.

 

organisatie


Logo Horizon College

Het Horizon College is een grote MBO-instelling met vestigingen in Alkmaar, Hoorn, Heerhugowaard en Purmerend. Onder de vleugels van de sector Economie heeft het Horizon College in Alkmaar ook het Vavo: vmbo-t 4, Havo 4-5 en vwo 5-6. Ca. 450 leerlingen halen jaarlijks hun diploma via het volwassenenonderwijs. Een sterk team van 18 ervaren docenten, dat veel ervaring heeft met de doelgroep en goed op elkaar is ingespeeld, boekt met hun leerlingen steevast goede resultaten.

 

opdracht


Logo Horizon College
De opleidingsmanager Vavo is verantwoordelijk voor het klimaat, een soepele gang van zaken en dito resultaten binnen het Vavo en een goede verbinding tussen het Vavo en de overige (beroeps)opleidingen van het Horizon College. Daartoe is soepel overleg met de deelnemersadministratie, (bestuurders van) toeleverende VO-scholen, gemeenten en Inspectie essentieel.

Binnen de MBO-organisatie is het nodig afstemming te houden over de jaarplanning en de inrichting van het curriculum, die door de aard van de opleiding anders verlopen dan in het MBO; Vavo–leerlingen melden zich pas aan als ze 100% zeker weten dat ze gezakt zijn voor hun eindexamen. Vooraf is het moeilijk aan te geven hoeveel leerlingen zich zullen melden. Dit vraagt van bijvoorbeeld de deelnemersadministratie inlevingsvermogen, veel tijd, geduld en begrip. Anderzijds is het ook nodig met docenten af te stemmen, de voortgang van de leerlingen in beeld te houden en bij problemen ondersteuning te bieden of een beslissing te nemen.

 

functie


Logo Horizon College
De sector Economie van het Horizon College zoekt per juni 2015 een

OPLEIDINGSMANAGER VAVO

die het een sport vindt “to put a square peg into a round hole”

De opleidingsmanager kan tot de zomervakantie samen optrekken met de huidige interim-manager.
De opleidingsmanager legt verantwoording af aan de sectordirecteur Economie en is lid van het MT van de sector (sectordirecteur en 5 opleidingsmanagers).
De opleidingsmanager geeft leiding aan het Vavo-team (18 docenten, 450 leerlingen) en een kleine MBO-opleiding.

Functieomvang: 0.8-1.0 fte.
Inschaling: 12 cao-mbo.

 

profiel


Logo Horizon College

Uit uw cv blijkt dat u beschikt over

 • Ervaring in het VO, bij voorkeur in de examenklassen
 • Zicht op inrichting en administratieve processen in het MBO
 • Leidinggevende ervaring in een onderwijscontext
 • Ervaring met organisatorische aspecten van het onderwijs.

In gesprekken met u wordt duidelijk dat u beschikt over:

Organisatiekundig inzicht: u begrijpt organisatorische en administratieve processen en kunt uw vinger leggen op de plaatsen waar het ‘wrikt’. U kunt goed plannen en organiseren en anticipeert tijdig op complicaties

Onderwijskundig leiderschap:
u toont uw vertrouwen in uw team en zorgt ervoor dat alle betrokkenen zicht hebben en houden op de voortgang en de kwaliteit. Men kan bij u terecht als zaken niet naar wens verlopen

Flexibiliteit:
u kunt improviseren en gemakkelijk switchen tussen MBO en VO. U heeft er begrip voor dat uw unit afwijkt van de andere opleidingen. U bent creatief in het vinden van oplossingen voor (administratieve en organisatorische) problemen

Communicatieve vaardigheden:
door uw rustige en relativerende optreden kweekt u begrip voor en inzicht in de specifieke elementen van uw opleiding. U weet steeds helder uiteen te zetten wat uw doel is en welke oplossingen u ziet. U legt gemakkelijk contact en bent een goede gesprekspartner voor externe en interne partijen.

 

 

procedure


Logo Horizon College

 Overweegt u om te solliciteren?

Onderzoek of dit een school is die bij u past.

Zie  www.horizoncollege.nl voor een eerste indruk.

U kunt solliciteren door uw  ingevulde sollicitatieformulier met curriculum vitae dient uiterlijk 25 februari om 9.00 uur per email toe te sturen aan Marike Jonker, m.jonker@parcours.nl.

Belangrijk voor uw agenda:

Voorrondegesprekken zijn gepland op 4 maart. De eerste gespreksronde met het Horizon College vindt plaats op 18 maart.

Een cv-scan en een assessment maken deel uit van de procedure.

sollicitatieformulier

Sollicitatieformulier opleidingsmanager Vavo Horizon College

U solliciteert op de vacature van opleidingsmanager Vavo door het onderstaande sollicitatieformulier helemaal in te vullen en uw cv (bij voorkeur in Word) hieraan toe te voegen. Een brief is niet noodzakelijk, maar het kan handig of wenselijk zijn een toelichting of aanvulling met uw cv mee te sturen. U kunt tot 25 februari 09.00 uur reageren.


Programmadirecteur VO-academie

algemeen

 logo VO Raad

Het bestuur van de VO-raad zoekt voor de

VORAAD_LOGO_academie_RGB

een

 programmadirecteur

bevlogen over leiderschap in het onderwijs en
expert op het gebied van professionalisering

De programmadirecteur geeft leiding aan het team van de VO-academie en legt verantwoording af aan het bestuur van de VO-raad.

Functie-omvang: 0.8-1.0 fte
Salarisindicatie: schaal 14 cao-vo.

 

opdracht


VORAAD_LOGO_academie_RGB

De programmadirecteur VO-academie onderzoekt in nauw overleg met zoveel mogelijk schoolleiders/-bestuurders in uiteenlopende situaties wat zij nodig hebben om hun organisatie optimaal te kunnen leiden en geeft opdracht tot het ontwikkelen van de nodige opleidingen, cursussen en trainingen als die er nog niet zijn.

De programmadirecteur stuurt ca. 10 (6 fte) deskundige en gedreven medewerkers  aan die als team verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling, onderzoek en evaluatie van de geboden opleidingen, communicatie naar de schoolleiders, kwaliteitsborging en de ontwikkeling van het schoolleidersregister.

 

organisatie


logo VO RaadDe VO-raad is de sectororganisatie voor het voortgezet onderwijs en behartigt de VO-belangen bij overheid, politiek, andere onderwijssectoren en maatschappelijke organisaties. Samen met het veld werkt de VO-raad aan een actieve en open relatie tussen scholen, leerlingen, ouders en samenleving.

VORAAD_LOGO_academie_RGBDe VO-academie is in 2012 als project van de VO-raad opgestart om ondersteuning en uitvoering te geven aan afspraken uit het Bestuursakkoord 2012-2015 op het gebied van de professionele ontwikkeling van schoolleiders en bestuurders in het VO. In het Sectorakkoord 2014-2017 is uitbreiding gegeven aan deze opdracht en zijn kwaliteitsafspraken gemaakt over het ontwikkelen van een beroepstandaard en register voor schoolleiders, vergroten van diverse bekwaamheden bij schoolleiders, inwerk- en begeleidingsprogramma’s voor startende schoolleiders en lerend bestuur. Hiervoor is jaarlijks een subsidie van € 3 mln. beschikbaar.

Met ingang van 2015 is de VO-academie een zelfstandige entiteit onder het dak van de VO-raad, maakt gebruik van de faciliteiten van de VO-raad en legt verantwoording af aan het bestuur van de VO-raad. De programmadirecteur van de VO-academie en de directeur van de VO-raad stemmen af op grote lijnen en huishoudelijke zaken.

De VO-academie heeft de opdracht Nederlandse schoolleiders en bestuurders in het VO optimaal te faciliteren ten aanzien van hun professionele ontwikkeling. De VO-academie is géén opleidingsinstituut, maar zorgt voor kennisdeling door het samenbrengen van het juiste aanbod samen met externe opleiders. Zo wil de VO-academie een kwaliteitsimpuls bewerkstelligen binnen de sector. De VO-academie bevordert dat er voldoende aanbod beschikbaar is, dat de kwaliteit van formeel en informeel leren transparant is en makelt en schakelt tussen vraag en aanbod op verschillende vormen van leren. Daarnaast is de VO-academie verantwoordelijk voor de voorbereiding van het schoolleidersregister VO, dat in 2016 in werking gaat.

 

profiel


VORAAD_LOGO_academie_RGB
Bent u de programmadirecteur VO-academie die wij zoeken?

Uit uw cv komt naar voren dat u:

 • Expertise heeft op het gebied van het schoolleiderschap en ervaring met opleiding en training van schoolleiders;
 • Een solide theoretische achtergrond heeft, die u in staat stelt met wetenschappers en opleiders tot heldere afspraken te komen;
 • Ervaring heeft als leidinggevende van professionals;
 • Een goed netwerk heeft onder VO-schoolleiders en bestuurders in Nederland.

In gesprekken met u wordt duidelijk dat u wordt gekenmerkt door een hoge mate van:

 • Betrokkenheid bij het veld: u bent welkom op scholen en in staat open en onbevangen te luisteren naar schoolleiders en bestuurders om ontwikkelingen rond het beroep op te vangen. U signaleert trends en vertaalt scholingsbehoeften naar een aanbod dat aansluit bij de verwachtingen van de gebruikers.
 • Inspirerend vermogen: u weet anderen te raken met uw expertise, belangstelling en inzicht in het schoolleiderschap. U bent bevlogen en genuanceerd en weet daarmee mensen te prikkelen over hun eigen scholingsbehoefte na te denken. U heeft een prettige manier van spreken voor groepen en schrijft gemakkelijk.
 • Inhoudelijkheid en consistentie: uw agenda is helder, men weet wat uw opdracht is en daar gáát u voor. U komt te allen tijde op voor de kwaliteit van (opleiding en training in het kader van) schoolleiders/bestuurders en kunt daarbij zeer kritisch zijn.
 • Resultaatgerichtheid: U werkt met uw team gericht toe naar de overeengekomen doelstellingen. U kunt precies en zakelijk verantwoording vragen en afleggen.

 

procedure


VORAAD_LOGO_academie_RGB

U kunt solliciteren door het sollicitatieformulier (zie tab informatie voor de Word-versie, tab sollicitatieformulier voor de online-versie) in te vullen en dit voorzien van uw cv uiterlijk op 2 maart 09.00 uur te mailen aan Marike Jonker via het e-mailadres m.jonker@parcours.nl.

Op 23 maart worden voorrondegesprekken gevoerd, op 25 maart vindt de eerste ronde plaats en de laatste gespreksronde met de BAC is op 31 maart.

Het bestuur heeft een gesprek met de voorgedragen kandida(a)t(en) en is verantwoordelijk voor de benoeming.


 

 

 

 

 


 

Martinuscollege sectordirecteur vmbo

algemeen

Martinus logo

Het Martinuscollege in Grootebroek is met ingang van 1 augustus 2015 op zoek naar een

sectordirecteur vmbo

“die ons vmbo voorbereidt op de toekomst”

Samen met de voorzitter College van Bestuur en de sectordirecteur mavo, havo, atheneum en gymnasium is de sectordirecteur vmbo integraal verantwoordelijk voor het onderwijs en de organisatie van het Martinuscollege. De sectordirecteur vmbo stuurt 5 teamleiders aan.

Functieomvang: 0.8 – 1 fte.

Salarisschaal: 14 volgens cao VO.

                                                                                             

organisatie

Martinus logo

Het Martinuscollege in Grootebroek is een interconfessionele scholengemeenschap met voor zo’n 2200 leerlingen een eigen plek. Het is een echte streekschool met alle opleidingen in één huis: vmbo basis en kader (eventueel met leerwegondersteuning), mavo, havo, atheneum en gymnasium. Het Martinuscollege is één van de partners van de Regionale Academische Opleidingsschool West-Friesland, die een waardevolle bijdrage levert aan het personeelsbeleid en de kwaliteit van het onderwijs. De school is nadrukkelijk kleinschalig georganiseerd en onderverdeeld in afdelingen, waar een teamleider en een vaste groep leraren samen verantwoordelijk zijn voor het onderwijs aan de leerlingen.

Het Martinuscollege heeft de ambitie geformuleerd een stralende school te worden waar duurzaam en goed voortgezet onderwijs wordt geboden voor iedere leerling. Om deze ambitie te verwezenlijken is gekozen voor zeven gemeenschappelijke vertrekpunten bij alle beleidsterreinen en contacten in school. Het gaat om: passie en partnerschap, een positieve houding, meedoen, professioneel groeien, aandacht en uitdaging. Digitalisering van het onderwijs is een belangrijk speerpunt.

Het vmbo onderwijs (bbl en kbl) is ondergebracht in de ‘Martinus Vakschool’ en is georganiseerd in kernvakken, domeinen en leergebieden. Ruim 900 Leerlingen leren nadrukkelijk door te doén en bouwen gedurende hun schoolperiode aan een portfolio. Er wordt fiks geïnvesteerd in taal en rekenen en andere ondersteunende vakken.

 

opdracht

Martinus logo

Binnen de sector vmbo zullen de vernieuwde examenprogramma’s handen en voeten moeten krijgen in de Martinus Vakschool. Daarbij staat de verdere ontwikkeling van competentiegericht onderwijs centraal. Aansluiting van het onderwijs op de regionale arbeidsmarkt en profilering van de Vakschool vergen specifieke aandacht van de nieuwe sectordirecteur en zijn van belang voor de toekomst van het beroepsonderwijs in West Friesland.

profiel

Martinus logo

Past u in het profiel?

Uit uw sollicitatie en cv blijkt dat u beschikt over:

 • Leidinggevende ervaring in het (beroeps) onderwijs
 • Lesbevoegdheid voor het vmbo
 • Ervaring met het aansturen van onderwijskundige ontwikkeling
 • Ervaring in het onderhouden en bouwen van netwerken.

Kennis van formatietoedeling in het vmbo is een pre.

Uit gesprekken met u blijkt dat u een bijdrage kunt leveren aan het uitdragen van de ambitie en identiteit van het Martinuscollege. U beschikt aantoonbaar over de volgende competenties:

  • Onderwijskundig leiderschap: vanuit uw visie op onderwijs geeft u richting aan de verdere ontwikkeling van het vmbo. U staat stevig in de schoenen bij weerstand, waarbij u de kwaliteit van de relatie niet uit het oog verliest. U vindt creatieve oplossingen voor mogelijke knelpunten
  • Coachend leiderschap: als echte teamspeler geeft u met een open houding, ruimte en vertrouwen aan teamleiders en docenten. U weet zorgvuldig om te gaan met verschillende belangen en verschillende opvattingen in de organisatie
  • Communicatieve vaardigheden: u hecht aan zorgvuldige en transparante communicatie met alle geledingen. U treedt met plezier naar buiten om de school te vertegenwoordigen in relevante netwerken. U bent helder over wat u van anderen verwacht en spreekt mensen aan op taken en verantwoordelijkheden
  • Verbindend vermogen: met uw integrale kennis van zaken weet u mensen te binden aan het algemene schoolbeleid. U stuurt op onderlinge samenwerking en afstemming ook daar waar het niet meteen voor de hand ligt. U weet wanneer gas terug te nemen en wanneer u net even een duwtje in de goede richting moet geven.

 

 

procedure

Martinus logo

Overweegt u om te solliciteren?

Onderzoek of dit een school is die bij u past: zie www.martinuscollege.nl voor een eerste indruk en onder de tab documentatie kunt u aanvullende informatie opvragen over de organisatie.Voor specifieke vragen kunt u contact opnemen met de heer K. van Bergeijk, bestuurder Martinuscollege op tel.nr: 0228 – 510300.

Uw sollicitatie (motivatie en cv) dient uiterlijk 1 februari voor 9.00 uur ontvangen te zijn door Ellen van den Tol op (e.vandentol@parcours.nl).

Belangrijk voor uw agenda:

Voorrondegesprekken zijn gepland op 9 februari. De eerste ronde selectiegesprekken vindt plaats op 19 februari en de tweede ronde is op 3 maart.

Een assessment en een cv check maken deel uit van de procedure.