Lid Raad van Toezicht COG

COG logo

Profielschets leden Raad van Toezicht

organisatie

Stichting Christelijke Onderwijs Groep Vallei & Gelderland-Midden

De stichting Christelijke Onderwijs Groep Vallei & Gelderland-Midden (COG) vormt het bestuur van het Arentheem College, CSV, ROC A12 en de stichting contractonderwijs.Het onderwijsaanbod bestaat uit een praktijkschool, mavo (plus), havo, atheneum, gymnasium (plus), (voorbereidend) middelbaar beroepsonderwijs, educatie en vavo.De locaties bevinden  zich in Arnhem, Barneveld, Ede, Huissen, Veenendaal, Velp en Wageningen. Het COG heeft zich ontwikkeld tot een belangrijke speler op onderwijsgebied in de regio’s Vallei en Gelderland-Midden. Zo’n 5700 MBO studenten en 3500 VO leerlingen en 1800 cursisten contractonderwijs, Vavo en Educatie volgen dagelijks het kwalitatief goede onderwijs.Voor ons onderwijs is één ding het allerbelangrijkste; dat jonge mensen en volwassenen in staat worden gesteld om het beste uit zichzelf te halen. Daarom werken we, vanuit een financieel solide basis en geïnspireerd door de christelijke levensbeschouwing, continue aan onze onderwijskwaliteit. Het onderwijs van COG kenmerkt zich door betrokkenheid en is kleinschalig georganiseerd.Het komende jaar staat in het teken van de versteviging van de locatiestructuur en de daarbij behorende profilering. Goede resultaten en een sterk imago vergroten de aantrekkingskracht van onze scholen.

 

RvT

De Raad van Toezicht werkt op basis van een jaaragenda. Naast 5 reguliere vergaderingen van de raad zijn er ca. 5 extra bijeenkomsten rond relevante thema’s en ontmoetingen in de organisatie van COG.

De Raad van Toezicht onderschrijft de Branchecode Goed bestuur in het MBO en de Code Goed onderwijsbestuur VO. Verdere professionalisering, aanvullende expertises en spreiding van regionale betrokkenheid zijn voor de Raad van Toezicht belangrijke criteria bij werving van nieuwe leden.

 

profiel lid RvT

Van alle leden van de Raad van Toezicht wordt verwacht:

 • vermogen om op strategisch niveau te kunnen acteren door zich op hoofdlijnen maar met voldoende inhoudelijke betrokkenheid, een oordeel te kunnen vormen over de door het College van Bestuur voorgelegde aangelegenheden en om de uitvoering van het organisatiebeleid te kunnen toetsen;
 • kennis van politieke, bestuurlijke en organisatorische ontwikkelingen die van betekenis zijn voor het voortgezet onderwijs, (voorbereidend) middelbaar beroepsonderwijs en educatie;
 • inzicht in de functie-gerelateerde verdeling van taken en rollen tussen Raad van Toezicht en College van Bestuur, bekendheid met de onderwerpen van Corporate Governance;
 • bestuurlijke ervaring in combinatie met (bewezen) toezichthoudende kwaliteiten;
 • vermogen om op basis van ervaring met gezag de toezichthoudende, adviserende en werkgeversrol in teamverband te vervullen;
 • affiniteit met het onderwijs en de identiteit van de stichting;
 • visionair: bereid en in staat zijn om mee te denken over de toekomst van COG en haar scholen;
 • onafhankelijk en integer, in de afgelopen vijf jaar niet direct betrokken geweest bij de stichting;
 • beschikking over een actief bestuurlijk netwerk, maatschappelijk actief;
 • persoonlijk en/of zakelijk betrokken bij de regio’s Vallei en/of Gelderland-midden;
 • academisch werk- en denkniveau.

Specifiek voor de portefeuille onderwijs is aan te bevelen:

 • Visie op de actuele ontwikkelingen in het onderwijs
 • Actuele werkervaring in het onderwijs
 • kennis van en inzicht in de vormgeving van de identiteit

COG kent haar Raad van Toezicht een brancheconforme vergoeding toe.

procedure

Heeft u belangstelling voor deze boeiende toezichthoudersfunctie op voordracht van de medezeggenschapgeledingen?

U kunt uw belangstelling kenbaar maken door het sollicitatieformulier in te vullen en met een curriculum vitae in te zenden tot uiterlijk 27 april, 09.00 uur. Uw gegevens komen terecht bij Marike Jonker van Parcours Partners. Zij begeleidt de procedure.

Voor uw agenda
Een selectiegesprek met de voordrachtscommissie vindt plaats in namiddag en avond van woensdag 20 mei of op woensdag 27 mei. De kandidaat of kandidaten die worden voorgedragen zullen worden uitgenodigd voor een gesprek met enkele leden van de Raad van Toezicht en het College van Bestuur.

 

 

 


[MJ1]

Het Rhedens algemeen directeur / bestuurder

functie

Logo Het Rhedens voor website

In verband met pensionering van de huidige algemeen directeur ontstaat per 1 september 2015 op het Rhedens in Dieren en Rozendaal een vacature voor een

algemeen directeur / bestuurder

strateeg | netwerker | verbinder

De algemeen directeur legt verantwoording af aan het algemeen bestuur.
Functieomvang: 1 fte.
Salarisindicatie: CAO bestuurders VO.

 

organisatie


Logo Het Rhedens voor website
Het Rhedens, een zelfstandige stichting voor algemeen bijzonder voortgezet onderwijs in Dieren en Rozendaal, heeft een compleet aanbod voor alle leerlingen van praktijkonderwijs tot en met gymnasium. De Tender staat voor praktijkonderwijs, Het Rhedens Dieren biedt vmbo en de onderbouw van havo en vwo. Op het Rhedens Rozendaal wordt havo, atheneum en gymnasium  geboden. Het Rhedens is sterk verweven met de regio. Kleinschaligheid, korte lijnen, laagdrempeligheid, betrokkenheid (ook van de ouders bij de school) en eenheid in verscheidenheid zijn kenmerken die door alle partijen worden gewaardeerd. De drie locaties beschikken elk over een prachtig gebouw. Het voorzieningenniveau is goed, de organisatie is financieel gezond.

Ontwikkelmogelijkheden zijn er nog voldoende: het predikaat Excellente School zou op elke gevel moeten prijken, meer afstemming en samenhang tussen de locaties is noodzakelijk. De voorziene krimp vraagt om toekomstbestendigheid en optimale besturingsinstrumenten, het bestuursbureau kan nog meer bijdragen aan kwaliteitsverbetering van het onderwijs, HRM en managementinformatie.

De organisatie wordt geleid door een algemeen directeur / bestuurder die samen met de drie locatiedirecteuren de directieraad vormt. Daarbij worden ze geassisteerd door het hoofd bestuursbureau, die tevens directiesecretaris is.

opdracht

Logo Het Rhedens voor website

U realiseert op een organische manier samenhang tussen de drie locaties. Het moeten excellente scholen worden, in resultaat en op didactisch/pedagogisch gebied. U zorgt voor verdere professionalisering van de bestuurlijke infrastructuur. Het stevige (regionale en landelijke) netwerk dat er al is onderhoudt u en breidt het waar nodig uit.

 

profiel

Logo Het Rhedens voor website

Past u in het profiel? Uit uw curriculum vitae en sollicitatieformulier blijkt dat u beschikt over:

 • Ervaring met integraal management in een grotere onderwijsorganisatie
 • Bovengemiddelde expertise op het gebied van bedrijfsvoering
 • Gedegen kennis van en ervaring met onderwijs- en organisatieontwikkeling
 • Ervaring met het verhogen van de onderwijskwaliteit.

In gesprekken met u wordt duidelijk dat uw visie op onderwijs toegevoegde waarde heeft voor Het Rhedens en dat u beschikt over de volgende kwaliteiten:

 • Verbindend leiderschap: u bent toegankelijk, geïnteresseerd in wat er speelt en bent in staat het gezamenlijk belang voor medewerkers zichtbaar en herkenbaar te maken
 • Strategisch inzicht: u bent altijd kritisch op het functioneren van uw eigen organisatie, bekijkt van een afstand wat er nodig is om nieuwe scenario’s aan te kunnen en zet daar voortvarend op in. U zorgt ervoor dat de mensen in uw omgeving tijdig weten wat ze kunnen verwachten en investeert in hun professionele ontwikkeling
 • Persoonlijk leiderschap: u leeft voor wat u van uw mensen verwacht. U investeert in de mensen aan wie u leiding geeft. U biedt steun en zet in op hun groei en persoonlijke ontwikkeling
 • Communicatieve vaardigheden: u voelt zich thuis in een informele organisatie. U bent een herkenbare persoonlijkheid en stimuleert mensen door uitnodigend, helder en duidelijk een duurzame stip op de horizon te plaatsen. U legt gemakkelijk contact, investeert in een (regionaal) netwerk.

procedure

Overweegt u om te solliciteren?

Onderzoek of dit een school is die bij u past.

Zie www.hetrhedens.nl voor een eerste indruk.

Uw ingevulde sollicitatieformulier met curriculum vitae dient uiterlijk 20 april om 9.00 uur per email te zijn ontvangen door Marike Jonker, m.jonker@parcours.nl.

Belangrijk voor uw agenda:

Voorrondegesprekken zijn gepland op dinsdag 12 mei. De eerste gespreksronde vindt plaats op 18 mei. De tweede ronde wordt gehouden op 20 mei.

Een cv-scan en een assessment kunnen deel uitmaken van de procedure.


 

Vathorst College Rector

algemeen

???????????????????????????????

De Onderwijsgroep Amersfoort is voor het Vathorst College op zoek naar een

rector

een evenwichtskunstenaar

De rector is verantwoordelijk voor het onderwijs en de organisatie op het Vathorst College en geeft leiding aan een conrector en vier afdelingsleiders. De rector van het Vathorst College maakt deel uit van de directieraad van de Onderwijsgroep Amersfoort en levert een belangrijke bijdrage aan de verdere ontwikkeling van de Onderwijsgroep. Functieomvang: 1 fte Salarisschaal: max. schaal 15 ( cao VO ) Onderwijsgroep Amersfoort Logo

organisatie

??????????????????????????????? Het Vathorst College in Amersfoort biedt ruim 900 leerlingen een unieke, eigentijdse vorm van onderwijs. Het moderne, transparante gebouw weerspiegelt de open cultuur. De organisatie in leerhuizen, het aanbod van kunst en cultuur en het ( in de onderbouw ) thematisch onderwijs versterken verregaande samenwerking tussen docenten onderling en tussen leerlingen en docenten. Het zelfstandig werken en leren door de leerling en de autonomie van de docent worden ondersteund door de ruime aandacht voor de ontwikkeling van vaardigheden, de digitale leeromgeving en het gebruik van laptops. De school bruist door de vele voorstellingen en andere activiteiten die met het onderwijs verweven zijn. Het gedreven team is gericht op coaching en kiest voor een positieve aanpak om de leerlingen verder te brengen in hun ontwikkeling: leerlingen worden uitgenodigd om actief aan de slag te gaan. Het Vathorst College bestaat 10 jaar en het aantal leerlingen zit aan het maximum haalbare. De snelle groei van de laatste jaren zorgt voor toenemende druk op de organisatie en verhoogde werkdruk op het team. Het onderwijsconcept blijft in ontwikkeling maar de vier pijlers: zelfstandig werken, kunst & cultuur, digitalisering en thematisch onderwijs zijn stevig verankerd. Het Vathorst College vormt samen met vijf andere scholen de Onderwijsgroep Amersfoort waar breed openbaar voortgezet (speciaal)onderwijs wordt aangeboden. De Onderwijsgroep Amersfoort staat onder leiding van een College van Bestuur. Onderwijsgroep Amersfoort Logo  

opdracht

??????????????????????????????? Als rector van het Vathorst College heb je een visie op onderwijs die recht doet aan de vier pijlers van het onderwijs op de school. Je bent in staat om de verworvenheden van 10 jaar ontwikkeling te bestendigen en te borgen en ook ruimte te blijven bieden aan nieuwe ontwikkelingen en ideeën. De organisatie van het primaire proces verdient specifieke aandacht. Er zullen keuzes moeten worden gemaakt waarbij de balans moet worden gevonden tussen de idealen van een jonge school en de realiteit van een volwassen school.    

profiel

??????????????????????????????? Uit je sollicitatieformulier en je cv blijkt dat je beschikt over:

 • leidinggevende ervaring in het onderwijs
 • ervaring met het aansturen van onderwijsvernieuwing
 • aantoonbare ervaring met minimaal twee van de vier Vathorst pijlers
 • ervaring met bedrijfsvoering

Uit gesprekken met jou blijkt dat je beschikt over de volgende kwaliteiten:

 • onderwijskundig leiderschap: je hebt een visie op onderwijs die aansluit op de onderwijskundige ontwikkeling van de school. Je bent in staat vanuit het ontwerp van onderwijs te blijven denken en sturen. Je houdt zicht op de stip op de horizon en zorgt ook dat kortetermijndoelstellingen worden behaald.
 • persoonlijk leiderschap: je weet een school bottom-up te leiden, je geeft verantwoordelijkheid en vraagt om verantwoording. In een informele, laagdrempelige cultuur waar coaching en feedback centraal staan, hak je waar nodig knopen door. Je bezit een gezonde portie doorzettingsvermogen.
 • organiserend vermogen: in een organisatie waar de vele (ook ad- hoc-) activiteiten flexibiliteit van de organisatie vergen, bied je creatieve oplossingen voor mogelijke knelpunten en zorg je dat de basisorganisatie op orde blijft.
 • communicatieve vaardigheden: je bent toegankelijk en betrokken bij leerlingen, ouders en de teamleden. Als rector van een school die onder een vergrootglas ligt weet je de organisatie in- en extern passend te vertegenwoordigen.  

procedure

???????????????????????????????Overweeg je om te solliciteren?

Onderzoek of dit een school is die bij je past. Zie  www.vathorstcollege.nl voor een eerste indruk. Via de tab informatie kun je aanvullende informatie over de organisatie aanvragen. Je kunt solliciteren door het ingevulde sollicitatieformulier met curriculum vitae uiterlijk 27 april voor 09.00 uur te verzenden. Het komt dan bij Ellen van den Tol (e.vandentol@parcours.nl), partner van Parcours Partners. Zij begeleidt de procedure. Belangrijk voor je agenda: Voorrondegesprekken zijn gepland op 18 mei 2015. De eerste gespreksronde vindt plaats op 22 mei. De tweede ronde wordt gehouden op 28 mei. Een cv-scan en een assessment kunnen deel uitmaken van de procedure.


RSG Enkhuizen bestuurder

 

algemeen

RSG Enkhuizen

RSG Enkhuizen heeft met ingang van 1 januari 2016 een vacature voor een

bestuurder

verbindend | vasthoudend | koersvast

De bestuurder geeft leiding aan de conrector financiën en  bedrijfsvoering en aan de 4 conrectoren die direct de teams aansturen. De bestuurder legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht.

Functieomvang: 1 fte.
Inschaling: volgens CAO Bestuurders VO.

 

organisatie

RSG Enkhuizen

De RSG Enkhuizen is een bruisende school met vmbo tl, havo en atheneum onderwijs voor circa 1650 leerlingen. Voldoende instroom, een goed gebouw, een gezonde financiële positie en ruimte voor tal van activiteiten binnen en buiten de schoolmuren. Een levende school, een school voor je leven met persoonlijke aandacht voor de individuele leerling. De RSG Enkhuizen heeft de ambitie om leerlingen actief en zelfstandig te leren leren. Maatwerk is hierbij het leidend principe, gericht op de optimale groei en ontwikkeling van een leerling, passend bij ieders talent en persoonlijke ontwikkeling. Dit betekent ook een goede aansluiting op het vervolgonderwijs van MBO tot en met WO. Uiteindelijk zal iedere leerling over voldoende kennis en ‘vaardigheden van de 21e eeuw’ moeten beschikken om zelfstandig en kritisch deel te nemen aan een veranderende maatschappij. De RSG Enkhuizen heeft besloten de stap te zetten naar een eenhoofdig College van Bestuur. Deze transitie betekent een verandering in de aansturing. De kenmerkende cultuur en structuur, met korte lijnen in de school, dient daarbij behouden te blijven.

opdracht

RSG Enkhuizen

In een regio waarin krimp de komende jaren zal doorzetten weet u de school te positioneren en profileren met onderscheidend, gepersonaliseerd onderwijs waarbij niet alleen aandacht is voor cognitieve ontwikkeling. U zet in op verdere professionalisering van de organisatie en medewerkers en bouwt aan een aanspreekcultuur waarin men gewend is verantwoordelijkheid te nemen en verantwoording af te leggen. U weet de transitie naar een kleiner bestuur te vertalen in een organisatie, waarin naast de benodigde effectiviteit in besteding van middelen en de borging van processen, ruimte is voor ambitieuze onderwijskundige ontwikkelingen. U intensiveert de samenwerking met partners in de regio.

profiel

RSG Enkhuizen

Past u in het profiel? Uit uw brief en curriculum vitae blijkt dat u beschikt over:

 • integrale leidinggevende ervaring (in het onderwijs)
 • ervaring met het aansturen van veranderingsprocessen
 • ervaring met het aansturen van onderwijsontwikkeling
 • ervaring met samenwerking met verschillende partners.

Kandidaten die naast managementervaring in het onderwijs ervaring hebben opgedaan buiten het onderwijs, worden ook nadrukkelijk verzocht te solliciteren.  

Uit gesprekken met u wordt duidelijk dat u beschikt over de volgende kwaliteiten:

Verbindend leiderschap: als boegbeeld van de school zorgt u voor verbinding tussen de verschillende afdelingen. U bevordert de interne samenwerking en de samenwerking met externe partners. U bent koersvast en neemt mensen mee in verdere ontwikkeling van het onderwijs en de organisatie.

Organisatiesensitiviteit: als bestuurder weet u goed te schakelen tussen de verschillende rollen die van u worden gevraagd. U daagt de schoolleiding uit hun talenten optimaal te benutten en delegeert taken en verantwoordelijkheden waar het kan. U stimuleert ontwikkeling en zorgt voor borging en monitoring.

Strategisch inzicht: u hebt zicht en visie op wat zich afspeelt in de regio en in het land. U neemt graag het initiatief en levert een bijdrage aan de dialoog in verschillende relevante verbanden. Met uw visie op maatwerk en onderscheidend onderwijs inspireert u anderen de ambitie hoog te houden.

Communicatieve vaardigheden: u zorgt voor een heldere, directe, zakelijke en tijdige communicatie naar alle geledingen. U bent zich bewust van uw voorbeeldrol in een aanspreekcultuur en geeft met plezier feedback en ontvangt die zelf graag.

procedure

RSG Enkhuizen

Overweegt u om te solliciteren? Ga goed bij uzelf na of dit de school en opdracht is die bij u past. Kijk op www.rsg-enkhuizen.nl  voor meer informatie over de organisatie. Op www.parcours.nl vindt u meer informatie over de procedure.

Uw ingevulde sollicitatieformulier met curriculum vitae dient uiterlijk 12 april per email te zijn ontvangen door Ellen van den Tol, e.vandentol@parcours.nl.

Belangrijk voor uw agenda

Gesprekken voor de verschillende ronden in het selectieproces, zullen worden gepland op 13 mei, 19 mei en 21 mei. Een cv scan en een assessment kunnen deel uitmaken van de procedure. Tevens wordt van de nieuwe bestuurder een Verklaring Omtrent Gedrag gevraagd.

sollicitatieformulier

RSG Enkhuizen

Sollicitatieformulier bestuurder RSG Enkhuizen

Door dit formulier volledig in te vullen, een recente versie van uw cv (in Word of als PDF) te uploaden en te verzenden solliciteert u naar deze functie. Uw sollicitatieformulier dient uiterlijk op 12 april om 09.00 uur te zijn ontvangen door Ellen van den Tol van Parcours Partners. Zij begeleidt deze procedure.