twee teamleiders Casparus College Weesp

algemeen

Drukwerk

Het Casparus College in Weesp is op zoek naar:

twee teamleiders

flexibele generalisten met hart voor het vmbo

De teamleiders vormen samen met de directeur de schoolleiding van het Casparus College. Het Casparus College, gelegen in een grootstedelijke omgeving, is één van de acht scholen van de Gooise Scholen Federatie.

Functieomvang: 0,8 -1,0 fte, waarvan maximaal 0,4 fte lesgevende taak.

Salarisschaal: LD.

 

organisatie

Drukwerk

Het Casparus College in Weesp is een vmbo school (basis – kader en juniormavo) voor 300 leerlingen in een praktisch en aangenaam ingericht gebouw. Goed bereikbaar voor instroom vanuit de regio. De kleinschaligheid en het pedagogisch klimaat zorgen er voor dat alle leerlingen gezien en gekend worden door het hele team van medewerkers. Leerlingen krijgen op het Casparus College de kans zich goed voor te bereiden op het vervolgonderwijs in een warme omgeving.

De afgelopen jaren heeft de school veel geïnvesteerd in het onderwijsaanbod met als doel een aantrekkelijk profiel te behouden in de markt.

Er is nu behoefte aan afstemming over de onderwijskundige uitgangspunten en sturing op een gedragen visie op de nieuwe examenprogramma’s. Verder verdient de differentiatie tussen basisberoepsgericht en kaderberoepsgericht specifieke aandacht en de doorlopende leerlijn tussen onder- en bovenbouw.

opdracht

Drukwerk

Het Casparus College heeft als kleine school weinig specialisten. Door als schoolleiding gezamenlijk te investeren in de organisatie helpt u de docenten zich op goed onderwijs te richten. Door goed te luisteren naar het team en hen aan te spreken op gemaakte afspraken en te bereiken doelstellingen biedt u helderheid en werkt u aan het verbeteren van de professionele cultuur.

profiel

Drukwerk

Past u in het profiel?

Uit uw brief en curriculum vitae blijkt dat u beschikt over:

 • (coördinerende) ervaring in het vmbo
 • ervaring met het werken aan onderwijskwaliteit
 • ervaring met coachen / begeleiding van collega’s
 • relevante lesbevoegdheid

Ervaring met het rooster- en formatieprogramma Zermelo is een pre.

 

In gesprekken met u wordt duidelijk dat u beschikt over de volgende kwaliteiten:

Onderwijskundig leiderschap: met uw ervaring als gedreven docent bent u een voorbeeld voor collega’s. U houdt met enthousiasme het gesprek over onderwijs op gang in de school. U bent in staat beleid te vertalen naar concrete en haalbare plannen

Verbindend leiderschap: vanuit uw voorbeeldrol als teamleider in een kleinschalige omgeving met een hoge mate van collegialiteit spreekt u de mensen aan op gemaakte afspraken en gedrag. U weet de mensen aan de doelstellingen te verbinden. U bent helder in wat u van medewerkers verwacht en daagt hen uit de lat net even hoger te leggen

Organiserend vermogen: u pakt met humor en plezier uiteenlopende uitvoerende taken op. U bent creatief en flexibel bij het vinden van oplossingen voor kleine en grote problemen. U bent een echte teamspeler die stevig in zijn schoenen staat, ook bij tegenwind

Kwaliteitsgerichtheid: u stuurt planmatig aan op het verhogen van de kwaliteit van het onderwijs. U spreekt mensen aan op resultaten en afspraken

Communicatieve vaardigheden: u bent oprecht geïnteresseerd in wat er leeft op de werkvloer bij collega’s en leerlingen. U communiceert helder en duidelijk naar alle betrokkenen bij de school. U weet mensen te verbinden op inhoud en u legt gemakkelijk contacten binnen en buiten de eigen organisatie.

 

procedure

Drukwerk

Overweegt u om te solliciteren?

Onderzoek of dit een school is die bij u past.

Zie www.casparuscollege.nl voor een eerste indruk en op www.gsf.nl kunt u aanvullende informatie over de organisatie vinden. Voor specifieke vragen kunt u contact opnemen met Ellen van den Tol ( 06 – 10 937 987) van Parcours Partners. Zij begeleidt de procedure.

Voor een directe link naar het sollicitatieformulier kunt u hierop klikken.

Uw sollicitatie dient uiterlijk 22 januari voor 9.00 uur ontvangen te zijn via www.werkenbijgsf.nl

 

Belangrijk voor uw agenda:

Voorrondegesprekken zijn gepland op 4 februari. De selectiegesprekken in de eerste ronde vinden plaats op 11 februari en in de tweede ronde op 17 februari.

Een assessment kan deel uit maken van de procedure.

 


 

Rector CSG Willem de Zwijger

algemeen

wz-logo 2014

In verband met pensionering van de huidige rector
zoekt het bestuur van CSG Willem de Zwijger in Schoonhoven
per 1 augustus 2015 een

verbindende rector met een heldere visie

De rector legt verantwoording af aan het toezichthoudend bestuur. De rector heeft gedelegeerde bestuurstaken.

Functieomvang: 1 fte. Salarisindicatie: schaal 15 CAO-VO.

organisatie

wz-logo 2014

 

CSG Willem de Zwijger in Schoonhoven is een zelfstandige christelijke school met een regiofunctie voor vmbo-t, havo en vwo met 1060 leerlingen. De sfeer, je gekend weten en de betrokkenheid zorgen voor een soort familiegevoel. Men is het erover eens dat de school een veilig klimaat biedt. Leerlingen kunnen zich op veel manieren ontplooien: de school heeft goede faciliteiten voor sport, zang, dans, kunst en cultuur. Verder biedt de school Cambridge Engels, Business School en wisselende activiteiten binnen en naast het reguliere onderwijs, zoals internationale uitwisseling. Men slaagt er steeds weer in de christelijke identiteit op een brede manier vorm te geven. De samenwerking tussen docenten, ouders en leerlingen is goed. De betrokkenheid bij de organisatie is groot.

Natuurlijk zijn ook hier ontwikkelpunten: er is behoefte aan meer focus en helderheid. Alle betrokkenen houden zich bezig met de vraag: wat gaan wij doen om in de komende jaren een aantrekkelijke, gezonde school te blijven in een markt waarin krimp wordt voorzien?

En in aanvulling daarop: hoe organiseren we een dialoog over de gewenste onderwijsinhoud? Wat is er nodig om de betrokkenheid die we allemaal voelen te vertalen naar een gezamenlijke verantwoordelijkheid? Hoe zetten we die om in goede resultaten? Hoe zorgen we ervoor dat de talenten die medewerkers hebben bijdragen aan de kwaliteit van onderwijs en organisatie? Hoe realiseren we een gezonde werkdruk? Hoe profileren we ons naar buiten?

Er wordt gewerkt aan een nieuwe organisatiestructuur. Er wordt gedacht om te komen tot een school met twee sectoren waarbij twee sectordirecteuren samen met de rector en de directeur beheer de directie vormen.

 

 

opdracht

wz-logo 2014

U ontwikkelt een breed gedragen onderwijsvisie die recht doet aan de leerlingen. U versterkt de professionele cultuur, optimaliseert het organisatiemodel, investeert in een organisatie waarin de inzet van mensen leidt tot verbetering van het gehele proces. U zorgt voor professionele ruimte met duidelijke kaders. U boekt met individuen en met groepen mensen resultaten om trots op te zijn.

 

profiel

wz-logo 2014

Past u in het profiel?

Uit uw curriculum vitae en sollicitatieformulier blijkt dat u beschikt over:

 • Ruime leidinggevende ervaring in het VO
 • Gedegen kennis van en ervaring met onderwijs- en organisatieontwikkeling
 • Bewezen effectiviteit bij het ontwikkelen en implementeren van een onderwijskundige visie
 • Bagage op het gebied van financiën en beheer.

In gesprekken met u wordt duidelijk dat uw persoonlijke geloofsovertuiging en uw visie op onderwijs toegevoegde waarde hebben voor CSG Willem de Zwijger en dat u beschikt over de volgende kwaliteiten:

 • Onderwijskundig leiderschap: u kunt met een groep betrokken medewerkers (OP en OOP) tot een gedeelde visie komen. U formuleert met de mensen aan wie u leiding geeft realistische doelen en stimuleert hen bij het behalen daarvan. U realiseert focus in de organisatie en stelt medewerkers daarmee in staat zelf goede afwegingen te maken.
 • Verbindend leiderschap: u bent toegankelijk, geïnteresseerd in wat er speelt en stelt steeds het gezamenlijk belang voorop. U doordringt medewerkers ervan dat hun inbreng wezenlijk is voor het grote geheel.
 • Besluitvaardigheid: u zorgt ervoor dat u goed geïnformeerd bent voor u een besluit neemt. Men accepteert uw beslissingen omdat ze consistent en goed beargumenteerd zijn. U houdt anderen en uzelf aan gemaakte afspraken.
 • Communicatieve vaardigheden: u heeft een herkenbare manier van communiceren en houdt mensen scherp. U investeert in een (regionaal) netwerk.


procedure

wz-logo 2014

Overweegt u om te solliciteren?

Onderzoek of dit een school is die bij u past.

Zie  www.csgwillemdezwijger.nl  voor een eerste indruk.

U kunt solliciteren met het sollicitatieformulier voorzien van een curriculum vitae.

Uw ingevulde sollicitatieformulier dient uiterlijk 26 januari om 9.00 uur per email te zijn ontvangen door Marike Jonker, m.jonker@parcours.nl.

Belangrijk voor uw agenda:

Voorrondegesprekken zijn gepland op 10 februari. De eerste gespreksronde vindt plaats op 17 februari. De tweede ronde wordt gehouden op 19 februari.

Een cv-scan en een assessment kunnen deel uitmaken van de procedure.

 

 

 

 


Directeur Fioretti College Hillegom

algemeen

fioretticollege

Het bestuur van de Stichting Fioretti Teylingen is voor het Fioretti College in Hillegom per
1 augustus 2015 op zoek naar een
directeur
die inspireert en de vaart er in houdt.

De directeur is verantwoordelijk voor het onderwijs en de organisatie van de school. De directeur geeft direct leiding aan 2 adjunct-directeuren en 8 teamleiders en legt verantwoording af aan de algemeen directeur/bestuurder.

Functieomvang: 0,8 – 1,0 fte

Salarisindicatie: schaal 14 CAO-VO; de functie wordt opnieuw gewaardeerd.

organisatie

fioretticollege
Stichting Fioretti Teylingen is een stichting voor voortgezet onderwijs in de Duin- en Bollenstreek, bestaande uit het Fioretti College en het Teylingen College. Het Fioretti College heeft een school in Hillegom (bbl, kbl, mavo en onderbouw havo) en een school in Lisse
(mavo, havo en vwo).

Het Fioretti College te Hillegom heeft in 2013 een prachtig nieuw gebouw in gebruik genomen. Daarmee kwam een einde aan onderwijs op 3 verschillende locaties. Om het onderwijs voor de ruim 1000 leerlingen veilig en kleinschalig te houden is de school opgedeeld in huizen. Ieder huis heeft een eigen identiteit. Een vast team van docenten is onder leiding van een teamleider verantwoordelijk voor onderwijs en begeleiding. Onderbouw en bovenbouw hebben eigen pauzes, een eigen rooster. Opbrengstgericht werken en rekening houden met verschillen zijn op dit moment speerpunten van de school.
In het nieuwe gebouw zijn heldere regels en afspraken ingevoerd om met de verschillende teams met ieder een eigen cultuur eenduidig te zijn naar alle leerlingen en collega’s.

opdracht

fioretticollege
Om van 3 kleine locaties één school te maken is bij de integratie stevig ingezet op zowel een structuur van aparte huizen als op gelijke regels en afspraken over onderwijs en organisatie. Nu is er behoefte aan meer ruimte voor eigen initiatief en meer verantwoordelijkheid voor teamleiders.
De organisatie staat onder druk vanwege de sterke groei van het leerlingenaantal; de vraag ligt voor op welke wijze de waardevolle huizenstructuur behouden kan blijven (en zich verder kan ontwikkelen) in een gebouw waarin elke lesruimte benut moet worden. Daarbij moet er aandacht zijn voor de doorlopende leerlijnen, onderlinge afstemming en samenwerking op onderwijskundig gebied. Hiermee wordt onder meer voorkomen dat zaken dubbel worden gedaan en dat het onderwijs en de cultuur in de verschillende huizen uit elkaar waaiert.

profiel

fioretticollege
Uit uw sollicitatieformulier en cv blijkt dat u beschikt over
• Leidinggevende ervaring in het voortgezet onderwijs
• Kennis van vmbo / mavo
• Ervaring met organisatieontwikkeling
• Kennis van financiën en beheer
• Ervaring met het bouwen en onderhouden van netwerken.

Uit gesprekken met u wordt duidelijk dat u beschikt over de volgende competenties:
Leiderschap: vanuit een heldere visie op onderwijs en organisatie stuurt u koersvast de strategische ontwikkeling van de organisatie aan. U maakt gebruik van aanwezige expertise en delegeert waar mogelijk taken en verantwoordelijkheden. U ziet er op toe dat de beoogde doelen worden bereikt;
Organiserend vermogen: u bent in staat een goed leerklimaat voor leerlingen en een goed werkklimaat voor medewerkers te creëren. U zet de beschikbare middelen efficiënt in;
Communicatieve vaardigheden: u communiceert helder en duidelijk. U vindt de goede balans tussen de zakelijke en persoonlijke benadering. U luistert goed en u bent zichtbaar voor medewerkers en leerlingen;
Bindend vermogen: u weet om te gaan met tegenstrijdige belangen, spreekt mensen aan op gezamenlijke doelen. U brengt mensen en doelen bijeen en investeert in het ontwikkelen van een gemeenschappelijke identiteit.

procedure

fioretticollege

Overweegt u om te solliciteren?
Onderzoek of dit een school is die bij u past.
Zie www.fioretti.nl voor een eerste indruk.
Uw ingevulde sollicitatieformulier met curriculum vitae dient uiterlijk 19 januari voor 9.00 uur per email te zijn ontvangen door Ellen van den Tol (e.vandentol@parcours.nl).

Belangrijk voor uw agenda:
Voorrondegesprekken zijn gepland op 2 februari 2015. De eerste gespreksronde vindt plaats op 10 februari. De tweede ronde wordt gehouden op 16 februari.

Een cv-scan en een assessment kunnen deel uitmaken van de procedure.

 

fioretticollegeBrief bij schoolplan Fioretti College Hillegom

Schoolplan St Fioretti Teylingen 2014 2017 dec 2014

 

fioretticollege


 

Rector Fioretti College Lisse

algemeen

fioretticollegeHet Fioretti College in Lisse is een school voor mavo, havo, atheneum en gymnasium met 1500 leerlingen. Het is één van de vijf scholen van de Stichting Fioretti Teylingen.

In verband met pensionering van de huidige rector wordt per 1 augustus 2015 gezocht naar een

betrokken rector
die een lange termijnvisie combineert met leiderschap met een hands-on karakter.

De rector legt verantwoording af aan het college van bestuur van de Stichting Fioretti Teylingen en maakt deel uit van het zeshoofdige directieteam.

Functieomvang: 1 fte.
Salarisindicatie: op dit moment schaal 14 CAO-VO; de functie wordt opnieuw gewaardeerd.

organisatie

fioretticollege

Het Fioretti College in Lisse is een school voor mavo, havo, atheneum en gymnasium met 1500 leerlingen. Het is één van de vijf scholen van de Stichting Fioretti Teylingen. Waar Lisse voorheen een aparte mavo en een havo/vwo-school had, is nu een unilocatie gevestigd in een prachtig, splinternieuw, in het oog springend gebouw. De frisheid en gezelligheid die het gebouw uitstralen bespeur je ook bij leerlingen en personeel. De docenten geven unaniem aan dat ze blij zijn met hun leerlingen: ze zijn open, geven elkaar de ruimte om zichzelf te zijn en ze zijn niet bang om zelf initiatieven te nemen. Er is veel belangstelling voor de extra activiteiten die de school biedt. Het is een school om zuinig op te zijn.

De opdracht die er nu ligt is subtiel maar wezenlijk: de school is een complex geheel van groepen, teams en individuen. Ervaring, kennis en expertise liggen voor het oprapen, maar zijn nog in veel gevallen ‘particulier eigendom’. Er zou zoveel meer bereikt kunnen worden als samenwerking, uitwisseling en het delegeren van verantwoordelijkheid aan experts of belangstellenden vanzelfsprekend zouden zijn. Om dat te bereiken is een gedeelde visie, meer verbondenheid, vertrouwen in het beleid en erkenning van elkaars professionaliteit nodig.

De directie van de school bestaat uit een rector, drie adjunct-directeuren en zeven teamleiders. De rector maakt deel uit van het directieteam van de Stichting Fioretti Teylingen.
Functie-informatie en selectiecriteria

vacature

fioretticollege

In verband met pensionering van de huidige rector wordt per 1 augustus 2015 gezocht naar een

betrokken rector
die een lange termijnvisie combineert met leiderschap met een hands-on karakter.

De rector legt verantwoording af aan het college van bestuur van de Stichting Fioretti Teylingen en maakt deel uit van het zeshoofdige directieteam.

Functieomvang: 1 fte.
Salarisindicatie: op dit moment schaal 14 CAO-VO; de functie wordt opnieuw gewaardeerd.

opdracht

fioretticollege
U ontwikkelt een hernieuwd wij-gevoel en zet aan tot een onderwijsvisie die medewerkers delen en hen een leidraad biedt in de praktijk van alledag. U versterkt de professionele cultuur, optimaliseert de beleidsvoorbereiding en de inzet van aanwezige expertise en interesse in onderwerpen die op de agenda staan. U zorgt ervoor dat medewerkers gebruik gaan maken van elkaars kennis en kunde en gaan ervaren dat ze samen tot betere resultaten komen.
Uw netwerk stelt u in staat met de ogen van de buitenwereld naar de school te blijven kijken.

profiel

fioretticollege

Past u in het profiel?
Uit uw curriculum vitae en brief blijkt dat u beschikt over:
• Ruime leidinggevende ervaring in het VO
• Gedegen kennis van en ervaring met onderwijs- en organisatieontwikkeling
• Bewezen effectiviteit bij het ontwikkelen en implementeren van een onderwijskundige visie
• Bagage die u in staat stelt op te treden als all-round schoolleider.

In gesprekken met u wordt duidelijk dat uw visie op onderwijs toegevoegde waarde heeft voor het Fioretti College en dat u beschikt over de volgende kwaliteiten:
Verbindend leiderschap: u bent toegankelijk, geïnteresseerd in wat er speelt en positief kritisch. U maakt knelpunten bespreekbaar en investeert in een klimaat waar mensen willen leren en het vanzelfsprekend vinden samen aan oplossingen voor problemen te werken
Onderwijskundig leiderschap: u kunt met verschillende ‘stromingen’ tot een gedeelde visie komen. U stelt met de mensen aan wie u leiding geeft realistische doelen en stimuleert hen bij het behalen daarvan. Doordat u steeds helder bent over de wat-vraag, is het voor de mensen die met u werken mogelijk zelf goede afwegingen over de hoe-vraag te maken
Besluitvaardigheid: u zorgt ervoor dat u goed geïnformeerd bent voor u een besluit neemt. Men accepteert uw beslissingen omdat deze consistent en goed onderbouwd zijn. U stelt onderwerpen uitvoerig aan de orde, maar als een besluit genomen is verwacht u dat er naar wordt gehandeld
Communicatieve vaardigheden: u bent vaak middenin de school te vinden en wordt enthousiast als u goede ideeën en initiatieven ziet. U heeft een uitnodigende manier van communiceren en houdt mensen scherp. U weet hoe u de aandacht vast moet houden.

procedure

fioretticollege

Overweegt u om te solliciteren?
Onderzoek of dit een school is die bij u past.
Zie http://www.fioretti.nl/ voor een eerste indruk.

Uw ingevulde sollicitatieformulier met curriculum vitae dient uiterlijk 19 januari om 9.00 uur per email te zijn ontvangen door Marike Jonker, m.jonker@parcours.nl. Zij begeleidt de procedure.

Belangrijk voor uw agenda:
Voorrondegesprekken zijn gepland op 3 februari. De eerste gespreksronde vindt plaats op 11 februari. De tweede ronde wordt gehouden op 18 februari.

Een cv-scan en een assessment kunnen deel uitmaken van de procedure.

 

fioretticollege

Brief bij schoolplan Fioretti College Lisse

Schoolplan St Fioretti Teylingen 2014 2017 dec 2014

 

fioretticollege

 


 

Twee meerschoolse directeuren (V)SO Onderwijsgroep Amersfoort

algemeen

Onderwijsgroep Amersfoort Logo

De Onderwijsgroep Amersfoort zoekt voor de negen (V)SO scholen een

ambitieuze meerschoolse directeur speciaal onderwijs
internaliserende problematiek
en een
ambitieuze meerschoolse directeur speciaal onderwijs
externaliserende problematiek

die er samen voor gaan zorgen dat het (voortgezet) speciaal onderwijs van de Onderwijsgroep Amersfoort al zijn leerlingen in het speciaal onderwijs kan garanderen dat zij het hoogst haalbare niveau bereiken.

De directeuren speciaal onderwijs geven elk leiding aan een team van vestigingsdirecteuren en leggen verantwoording af aan het College van Bestuur. Met de directeuren voortgezet onderwijs maken zij deel uit van de directieraad, het belangrijkste adviesorgaan van het bestuur.
Functieomvang: 0.8 – 1 fte.
Salarisindicatie: schaal 15 CAO-VO.


Plaatsvervangend rector A. Roland Holst College in Hilversum

algemeen

Algemeen

Het A. Roland Holst College in Hilversum heeft een vacature voor een
inventieve plaatsvervangend rector
portefeuillehouder personeel, financiën & beheer

De plaatsvervangend rector geeft leiding aan het OOP, legt verantwoording af aan de rector en is lid van een aantal werkgroepen binnen de GSF.

Functieomvang: 1.0 fte.
Salarisindicatie: schaal 13 CAO-VO.

organisatie


De organisatie

Het A. Roland Holst College in Hilversum, een algemeen bijzondere school voor mavo, havo en vwo met 1500 leerlingen, bestaat al 111 jaar. Het is één van de acht scholen van de Gooise Scholen Federatie.
Acht hechte onderwijsteams, met betrokken docenten die hun leerlingen goed kennen, en twee bij elkaar in de buurt gelegen schoolgebouwen geven de organisatie een kleinschalig karakter. De open, informele sfeer en de ruimte die er voor leerlingen en medewerkers is zichzelf te zijn maken de school aantrekkelijk voor veel mensen. Veel direct en laagdrempelig contact is deel van de organisatiecultuur. Het is een fijne school, waar veel kan. Dialoog is hier een groot goed, het pedagogisch klimaat is uitstekend. De resultaten zijn goed.

Het komend jaar staat in het teken van de ontwikkeling van een gezamenlijke visie. Met deze gedeelde visie is het makkelijker beleid te formuleren en beslissingen te onderbouwen. Het is de bedoeling om te komen tot meer transparantie, afstemming, samenwerking, uitwisseling en verankering van succesvolle onderwijsvormen.

Het A. Roland Holst College heeft nu een goede marktpositie, maar om een aantrekkelijke school te blijven is het nodig fors te investeren in de huisvesting en ICT. De financiële ruimte is echter beperkt.

De directie bestaat uit een rector (onderwijs) en een plaatsvervangend rector (personeel, beheer en financiën). Met de acht teamleiders vormen zij het management team.

De plaatsvervangend rector heeft zitting in twee GSF-brede werkgroepen (Personeel en Financiën & Beheer). Van alle directieleden wordt verwacht dat zij een bijdrage leveren aan de ontwikkeling en uitvoering van GSF-beleid.

De GSF biedt de medewerkers op haar scholen een professionele infrastructuur en veel gelegenheid tot professionalisering (GSF Academie) en ontwikkeling.

functie

Functie-informatie en selectiecriteria

Het College van Bestuur van de Gooise Scholen Federatie zoekt voor het A. Roland Holst College een

inventieve plaatsvervangend rector
portefeuillehouder personeel, financiën & beheer

De plaatsvervangend rector geeft leiding aan het OOP, legt verantwoording af aan de rector en is lid van een aantal werkgroepen binnen de GSF.

Functieomvang: 1.0 fte.
Salarisindicatie: schaal 13 CAO-VO.

 

De opdracht

U realiseert beleid waarbij, ondanks de structureel hoge personeelslasten, geïnvesteerd kan worden in een school die aantrekkelijk is voor toekomstige leerlingen en docenten. Structurele professionalisering, een goed gebouw en eigentijdse voorzieningen op het gebied van ICT zijn daarbij belangrijke voorwaarden. U maakt, samen met de rector, het onderwijskundig beleid en het beleid met betrekking tot Personeel, Financiën en Beheer tot een samenhangend geheel.

 

profiel


Past u in het profiel?

Uit uw curriculum vitae en brief blijkt dat u beschikt over:

• Ruime managementervaring in het onderwijs
• Gedegen kennis van en ervaring met onderwijs- en organisatieontwikkeling
• Ervaring met het onderwijsproces
• Minimaal een theoretische basis op het gebied van financiën en beheer.

Uit een assessment blijkt dat u beschikt over een academisch werk- en denkniveau.

 

In gesprekken met u wordt duidelijk dat uw visie op onderwijs toegevoegde waarde heeft voor het A. Roland Holst College en dat u beschikt over de volgende kwaliteiten:

Ondernemerschap: u denkt kritisch na over op het oog ‘normale’ kosten. U schat risico’s en kansen goed in. U ziet mogelijkheden om meer met minder te doen. U werkt planmatig. Het afleggen van verantwoording is voor u vanzelfsprekend, rapportage is voor u een manier om overzicht te houden op uw eigen werk.
Verbindend leiderschap: door uw lerende en onderzoekende houding draagt u bij aan een onderzoekende en lerende schoolcultuur. U geeft erkenning en persoonlijke aandacht en spreekt mensen aan. U durft uzelf kwetsbaar op te stellen
Besluitvaardigheid: u kunt goed luisteren en neemt een besluit op basis van alle informatie die u ter beschikking staat. Men accepteert uw beslissingen omdat ze goed beargumenteerd zijn en gekoppeld zijn aan herkenbare uitgangspunten
Communicatieve vaardigheden: U bent nieuwsgierig, toegankelijk en zorgt ervoor dat u steeds goed geïnformeerd bent. U kunt op een innemende manier ‘nee’ verkopen en houdt uw rug recht als er druk op u wordt uitgeoefend. Uw mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid zijn uitstekend.

procedure


De procedure

Overweegt u om te solliciteren?
Onderzoek of dit een school is die bij u past.

Zie www.arhc.nl voor een eerste indruk en op www.gsf.nl kunt u aanvullende informatie over de organisatie vinden. Voor specifieke vragen kunt u contact opnemen met Mark de Haas (tel. 035-6926700; GSM 06-11042602; mail: mdhaas@gsf.nl).

De procedure wordt begeleid door Marike Jonker van Parcours Partners.

 

Belangrijk voor uw agenda
De procedure ziet er als volgt uit: de voorronde vindt plaats op vrijdag 14 november. De eerste ronde met de benoemingsadviescommissie wordt gehouden op woensdag 19 november. Op maandag 24 november staat het laatste gesprek gepland.

Een assessment en cv toets maken deel uit van de procedure.


Directeur Casparus College Weesp

algemeen

Het Casparus College heeft een vacature voor een
gedreven directeur
met passie voor het vmbo

De directeur legt verantwoording af aan het College van Bestuur, maakt deel uit van het Centraal Management Team van de Gooise Scholen Federatie en is betrokken bij de beleidsvoorbereiding – en advisering op GSF niveau.
Functieomvang: 1 fte
Salarisschaal: 13 volgens CAO – VO

organisatie

De organisatie
Het Casparus College in Weesp is een vmbo school (basis – kader en junior mavo) voor 300 leerlingen in een praktisch en aangenaam ingericht gebouw. Goed bereikbaar voor instroom vanuit de regio. De kleinschaligheid en het pedagogisch klimaat zorgen ervoor dat alle leerlingen gezien en gekend worden door het hele team van medewerkers. Leerlingen krijgen op het Casparus College de kans zich goed voor te bereiden op het vervolgonderwijs in een warme omgeving.CC klein
De afgelopen jaren heeft de school veel geïnvesteerd in verruiming van het onderwijsaanbod (junior mavo, sportklassen) met als doel een aantrekkelijk profiel te behouden in de markt. Er is nu behoefte aan afstemming over de onderwijskundige uitgangspunten en sturing op een gedragen visie op de nieuwe examenprogramma’s. Verder verdient de differentiatie tussen basisberoepsgericht en kaderberoepsgericht specifieke aandacht .

Onderzoek heeft uitgewezen dat er voldoende marktaandeel te halen is in Weesp en de regio Diemen / Amsterdam Zuidoost. Dat biedt een mooi perspectief voor de toekomst.
Sinds maart 2014 wordt de school geleid door een interim directeur die wordt bijgestaan door twee interim teamleiders. Het Casparus College is één van de acht scholen van de Gooise Scholen Federatie

opdracht

De opdracht
Samen met het team ontwikkelt u een visie op het vmbo onderwijs die voortbouwt op de pedagogische kracht van de school. U zorgt voor concrete uitwerkingsplannen, geen vergezichten. U ziet toe op de juiste balans tussen veiligheid, zelfstandigheid en ambitie bij leerlingen en medewerkers.

Door te investeren in de organisatie helpt u de docenten zich op goed onderwijs te richten. Door goed te luisteren naar het team en hen aan te spreken op gemaakte afspraken en te bereiken doelstellingen, biedt u helderheid en werkt u gestaag aan draagvlak voor nieuw beleid en het verbeteren van de onderwijs resultaten

profiel

Past u in het profiel?
Uit uw brief en curriculum vitae blijkt dat u beschikt over:

 • Leidinggevende ervaring in het vo en/of mbo
 • Ruime kennis van de onderwijsontwikkelingen in het vmbo
 • Ervaring met het werken aan onderwijskwaliteit
 • Ervaring met teamontwikkeling

In gesprekken met u wordt duidelijk dat u beschikt over de volgende kwaliteiten:

 • Onderwijskundig leiderschap: u bent in staat met anderen een onderwijsvisie te ontwikkelen en die te vertalen in concrete werkafspraken voor de korte termijn. U zet stevig in op het verbeteren van het onderwijsrendement. U werkt met het team toe naar de vernieuwing van de vmbo programma’s in 2016
 • Verbindend leiderschap: vanuit uw voorbeeldrol als directeur in een kleinschalige omgeving met een hoge mate van collegialiteit spreekt u de mensen aan op gemaakte afspraken en gedrag. U weet de mensen aan de doelstellingen te verbinden. U maakt helder wat u van medewerkers verwacht en daagt hen uit de lat net even hoger te leggen
 • Middelenbeheer: u weet de financiële middelen en formatie efficiënt in te zetten om daarmee een verantwoord aanbod overeind te houden. U versterkt de samenwerking met het regionale bedrijfsleven en de andere scholen van de federatie ter ondersteuning van de organisatie en het onderwijs
 • Communicatieve vaardigheden: u bent zichtbaar en toegankelijk voor collega’s, leerlingen en ouders. U zorgt voor eenduidige en zorgvuldige communicatie zowel intern als extern. Vanuit een professionele distantie bent u betrokken bij het team en de leerlingen.

procedure

De procedure

Overweegt u om te solliciteren?
Onderzoek of dit een school is die bij u past.
Zie www.casparuscollege.nl voor een eerste indruk en op www.gsf.nl kunt u aanvullende informatie over de organisatie vinden.

Voor specifieke vragen kunt u contact opnemen met Ellen van den Tol (06 – 10 937 987) van Parcours Partners. Zij begeleidt de procedure.

U kunt uw sollicitatie tot uiterlijk 20 oktober 09.00 uur inzenden via www.werkenbijgsf.nl


Belangrijk voor uw agenda:

Voorrondegesprekken zijn gepland op 27 oktober.
De eerste selectiegesprekken vinden plaats op 4 november en de tweede ronde op 7 november.

Tussen het eerste en het tweede gesprek wordt een afspraak gemaakt voor een informele ontmoeting met het College van Bestuur.

Een cv-scan en een assessment maken deel uit van de procedure.


Afdelingshoofd Onderwijshuisvesting BOOR

BOOR_variant_1_rgb_coated

 

organisatie

Stichting BOOR verzorgt het openbaar (speciaal) basisonderwijs, voortgezet onderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs in Rotterdam en omgeving. In totaal zijn er 82 scholen, waar dagelijks aan ongeveer 30.000 kinderen wordt lesgegeven. Met ruim 3.500 medewerkers zijn wij één van de grotere werkgevers in de regio.

Kijk voor meer informatie op www.stichtingboor.nl

DSC_0381

BOOR Services
BOOR Services is het servicebureau binnen BOOR met een hoogwaardig dienstenaanbod voor het bestuur en de scholen. Daarnaast heeft het servicebureau een regisserende en sturende verantwoordelijkheid. Niet het uitvoeren van vooraf overeengekomen taken staat centraal, wel het werken aan de realisatie van vooraf overeengekomen opbrengsten. Binnen BOOR Services zijn diverse expertisegebieden ondergebracht, waaronder algemeen beleid, centrale inkoop, communicatie, finance & control, huisvesting, human resource, juridische zaken en kwaliteit, kennis en onderzoek. BOOR Services is gevestigd aan de Prins Hendrikkade 14 in Rotterdam.

Team Huisvesting
Het team Huisvesting zorgt voor alle werkzaamheden rondom de huisvesting van scholen, van regulier onderhoud tot complete nieuwbouw. Er wordt nauw samengewerkt met het lid van het college van bestuur dat belast is met de portefeuille huisvesting.

vacature

BOOR heeft een vacature voor een

afdelingshoofd onderwijshuisvesting
die met het team huisvesting de omslag maakt van beheer naar strategie

Het hoofd huisvesting rapporteert aan het CvB.

Functieomvang: 1.0 fte
Salarisindicatie: max. schaal 14 cao-VO / € 82.865 per jaar.

opdracht

school BOOR

De opdracht
De komende twee jaar staan in het teken van een ingrijpende verandering in het werkproces: informatie zo organiseren dat er vooraf, multidisciplinair, TCO-beleid wordt gemaakt dat realtime wordt gevolgd, geëvalueerd, bijgesteld en verantwoord. Hiervoor zijn een opdracht en een routekaart opgesteld / BOOR Opdracht hoofd huisvesting (PDF).

profiel

Heeft u de expertise en de aanpak die nodig is?
Uit uw cv en uw sollicitatieformulier blijkt dat u
• Ervaring heeft met onderwijshuisvesting
• Een relevante opleiding heeft gevolgd op HBO+ of academisch niveau
• Ervaring heeft met organisatieverandering en implementatie van nieuwe processen
• Complexe processen tot de simpele kern weet terug te brengen.

In gesprekken met u wordt duidelijk dat u de opdracht die er ligt voor het hoofd huisvesting kunt realiseren. Er wordt gekeken naar uw communicatieve vaardigheden, uw analytisch vermogen, uw kritisch vermogen en uw deskundigheid.

 


 

Locatiedirecteur Het Rhedens Rozendaal

Logo Het Rhedens voor website

 

Het Rhedens Rozendaal (in Rozendaal bij Arnhem) is een school voor havo en vwo met ruim 900 leerlingen. Het is één van de drie scholen/locaties van Het Rhedens*. De leerlingen uit de onderbouw havo/vwo uit Het Rhedens Dieren vervolgen het onderwijs in de bovenbouw havo/vwo in Het Rhedens Rozendaal.

De condities zijn optimaal: een prachtig gebouw in een mooie omgeving, gekwalificeerde docenten, kansrijke leerlingen, betrokken ouders, interessante activiteiten op het gebied van cultuur en sport. Men vindt de sfeer en het sociale klimaat erg goed. Men kent elkaar, leerlingen en docenten spreken elkaar aan, de menselijke maat is de norm. Dit zou een excellente school moeten zijn.

Er is behoefte aan een gezamenlijke koers, een onderwijsconcept dat klinkt als een klok, een duidelijke verdeling van taken, rollen en verantwoordelijkheden, een soepele organisatie en heldere communicatie.

De locatieleiding bestaat uit de locatiedirecteur en vier afdelingsleiders.
De locatiedirecteur is lid van het directieberaad van Het Rhedens.

* Het Rhedens is een algemeen bijzondere scholengemeenschap die op basis van klassieke waarden eigentijds onderwijs aanbiedt. Met drie locaties in Dieren en Rozendaal levert de school alle typen voortgezet onderwijs: van praktijkonderwijs tot gymnasium. Op basis van een gedegen, kleinschalig gestructureerde organisatie en een ambitieuze, toekomstgerichte mentaliteit streeft de school naar een maximale ontplooiing van haar leerlingen om deze zo goed mogelijk op hun toekomst voor te bereiden. Omdat Het Rhedens een school wil zijn voor iedereen, besteedt zij veel aandacht aan ‘de kunst van het samenleven’. Met als resultaat een plezierig schoolklimaat en een boeiende leer- en werkomgeving voor leerlingen en medewerkers.

organisatie

Het Rhedens Rozendaal is op zoek naar een

doortastende locatiedirecteur
met aanstekelijke onderwijsvisie

De locatiedirecteur legt verantwoording af aan de algemeen directeur / bestuurder en maakt deel uit van het directieberaad van Het Rhedens.

Functieomvang: 1 fte.
Salarisindicatie: schaal 14 CAO-VO.

opdracht

De opdracht
Als locatiedirecteur ontwikkelt u met het team een onderwijsvisie die recht doet aan de leerlingen. U versterkt de professionele cultuur, optimaliseert het organisatiemodel, investeert in een organisatie waarin de inzet van mensen leidt tot verbetering van het gehele proces. U zorgt voor professionele ruimte met duidelijke kaders. U boekt met individuen en met groepen mensen resultaten om trots op te zijn.

profiel

Bent u de juiste locatiedirecteur voor het Rhedens Rozendaal?
Uit uw curriculum vitae en brief blijkt dat u beschikt over:
• Ruime leidinggevende ervaring in het onderwijsveld (VO, MBO, HO)
• Gedegen kennis van en ervaring met onderwijs- en organisatieontwikkeling
• Bewezen effectiviteit bij het ontwikkelen en implementeren van een onderwijskundige visie
• Ervaring als leider en coach.

In gesprekken met u wordt duidelijk dat uw visie op onderwijs toegevoegde waarde heeft voor Het Rhedens en dat u beschikt over de volgende kwaliteiten:
Verbindend leiderschap: u bent toegankelijk, geïnteresseerd in wat er speelt en biedt een aantrekkelijk alternatief voor een eilandjescultuur. U doordringt medewerkers ervan dat hun inbreng belangrijk is voor het grote geheel
• Onderwijskundig leiderschap: u kunt met een groep intelligente individuen tot een gedeelde visie komen. U formuleert met de mensen aan wie u leiding geeft realistische doelen en stimuleert hen bij het behalen daarvan. U realiseert focus in de organisatie en stelt medewerkers daarmee in staat zelf goede afwegingen te maken
• Besluitvaardigheid: u zorgt ervoor dat u goed geïnformeerd bent voor u een besluit neemt. Men accepteert uw beslissingen omdat ze consistent en goed beargumenteerd zijn. U houdt anderen en uzelf aan gemaakte afspraken
• Communicatieve vaardigheden: u bent zichtbaar en staat open voor goede ideeën en initiatieven. U heeft een herkenbare manier van communiceren en houdt mensen scherp. Uw mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden zijn uitstekend.

 

procedure

Overweegt u om te solliciteren?
Onderzoek of dit een school is die u past.
Zie http://www.hetrhedens.nl/ voor een eerste indruk.

U kunt solliciteren via de tab sollicitatieformulier.

Uw ingevulde sollicitatieformulier met curriculum vitae dient uiterlijk 6 oktober om 9.00 uur per email te zijn ontvangen door Marike Jonker, m.jonker@parcours.nl.

Belangrijk voor uw agenda:
Voorrondegesprekken zijn gepland op 16 oktober. De eerste gespreksronde vindt plaats op 28 oktober. De tweede ronde wordt gehouden op 30 oktober.

Een cv-scan en een assessment kunnen deel uitmaken van de procedure.

 

 

Dean Nyenrode New Business School

NBS&NBU LOGO

algemeen

Nyenrode New Business School in Amsterdam heeft een vacature voor een

Dean / statutair directeur
met een academisch profiel en een sterke affiniteit met ondernemerschap.

De dean is niet alleen het boegbeeld van de school maar is in staat deze naar de volgende fase van ontwikkeling te leiden: een vooraanstaande school op het gebied van (intern) ondernemerschap en daarmee passend bij de brand en reputatie van Nyenrode als merk.

Arbeidsvoorwaarden
Een salaris van maximaal € 125.000 bruto per jaar. Het betreft een full-time functie.
In eerste instantie is sprake van een benoeming voor de periode van één jaar, die zal worden verlengd bij goed functioneren.

organisatie

 

 

De Nyenrode New Business School (NNBS) Amsterdam is opgericht in 2005 en sinds 1 januari 2010 een 100% dochter van Nyenrode Business Universiteit (NBU). NNBS is een niet gesubsidieerde instelling die opleidt tot Bachelor in Business Administration (BBA). Het programma richt zich op het stimuleren van ondernemerschap, zowel zelfstandig als binnen organisaties. In de opleiding staan kernwaarden als ondernemerschap, creativiteit en “responsible business” centraal. Een deel van de opleiding wordt in Londen gevolgd.

Onder de vlag van NBU wordt momenteel gewerkt aan een Bachelor of Science programma, waardoor de mogelijkheid wordt geboden aan studenten om naast ondernemende kwaliteiten ook academische kwaliteiten te ontwikkelen.

De school is gevestigd op de Keizersgracht 285 in het hart van Amsterdam en heeft ongeveer 300 studenten en € 5 miljoen omzet per jaar. Er zijn circa 15 medewerkers werkzaam en daarnaast wordt een groot aantal free lance docenten aangetrokken, die veelal werkzaam zijn in het bedrijfsleven.

NNBS is een zelfstandige dochteronderneming van de Universiteit Nyenrode B.V. die 100% aandeelhouder is via de BBA BV. NNBS heeft een Raad van Commissarissen (RvC) bestaande uit drie leden. De leden van de RvC worden benoemd door de Aandeelhouder (BBA BV). De RvC legt verantwoording af aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.

De school wordt bestuurd door een dean, tevens statutair directeur en maakt gebruik van ondersteunende diensten van NBU voor de financiële administratie, marketing en ICT. Er is verder een samenwerkingsovereenkomst met de International Study Group ten behoeve van de instroom van internationale studenten.

Na een aantal jaren van flinke groei, een verhuizing naar een nieuw pand en een turbulente periode is een vacature ontstaan voor een all-round dean/statutair directeur. De dean is niet alleen het boegbeeld van de school maar is in staat deze naar de volgende fase van ontwikkeling te leiden: een vooraanstaande school op het gebied van (intern) ondernemerschap en daarmee passend bij de brand en reputatie van Nyenrode als merk. Belangrijke aandachtspunten voor de nabije toekomst zijn dan ook:

– het behouden van de ondernemende geest van de school en de ‘personal approach’;
– internationalisering;
– (her)ijken van de strategie;
– verder professionaliseren van de interne processen;
– verder verbeteren en borgen van de kwaliteit van de organisatie en de primaire onderwijs- processen.

vacature

 

NNBS heeft een vacature voor een

all-round dean / statutair directeur

met een academisch profiel en een sterke affiniteit met ondernemerschap.
De Dean legt verantwoording aan de RvC. Daarnaast is er direct overleg met de Dean van NBU (voor de primaire processen) en de CFO van NBU (voor de ondersteunende diensten).

Naast de overall eindverantwoordelijkheid voor strategie, positionering en financiën zijn de belangrijkste aandachtsgebieden voor de dean:

 • Strategie en positionering van de school;
 • Kwaliteitsbewaking van het onderwijs;
 • Externe relaties (zoals NBU, buitenlandse onderwijspartners, bedrijfsleven, ouders en scholengemeenschappen);
 • Internationaliseren;
 • Accreditatieprocessen;
 • Professionaliseren van processen op het gebied van examen- en opleidingscommissie(s);
 • HR;
 • ICT.

Arbeidsvoorwaarden
Een salaris van maximaal € 125.000 bruto per jaar. Het betreft een full-time functie.
In eerste instantie is sprake van een benoeming voor de periode van één jaar, die zal worden verlengd bij goed functioneren. Hierover worden vooraf in onderling overleg heldere afspraken gemaakt.
Aanvangsdatum: bij voorkeur op 1 november 2014.

 

profiel

 

 

Past u in het profiel?
Dan wordt bij lezing van uw cv duidelijk dat u beschikt over:

• Een afgeronde academische opleiding en bijvoorkeur een PhD in een relevante studierichting en ervaring met onderwijsmanagement in het hoger onderwijs;
• Ervaring met een eindverantwoordelijke functie in een vergelijkbare organisatie, ervaring in een profit organisatie strekt tot aanbeveling;
• Ervaring met bedrijfsvoering en accreditatie;
• Ervaring met strategieformulering en –executie.

In gesprekken met u zal duidelijk worden dat u een substantiële bijdrage kunt leveren aan de (wetenschappelijke) vorming van jonge ondernemers. Verder is het nodig dat u hoog scoort op de volgende selectiecriteria:

• Organisatie- en omgevingssensitiviteit, teneinde alle belangen goed te kunnen inschatten;
• Sterke verbindende kwaliteiten; zowel intern als naar directe partners en de moederorganisatie;
• Meerwaarde op het gebied van ondernemerschap, creativiteit en responsible business;
• Expertise op het gebied van onderwijs aan jong volwassenen.

• Uw beheersing van de Engelse taal is op (near) native niveau.

 

 

procedure

 

 

Heeft u belangstelling voor deze functie?

Parcours Partners begeleidt de selectieprocedure.

Tot 1 september kunt u uw cv met een korte motivatie mailen aan Marike Jonker,
m.jonker@parcours.nl
Sluit uw cv aan bij de selectiecriteria, dan volgt een uitnodiging voor een eerste kennismaking.