rector / bestuurder College de Heemlanden

algemeen

Heemlanden kwaliteitslogo

in Houten

heeft een vacature voor een

verbindende rector / bestuurder

die openheid combineert met koersvastheid

Functieomvang: 1 fte.
Salarisindicatie:  schaal 15/16 CAO-VO.

 

organisatie

Heemlanden kwaliteitslogo

College de Heemlanden in Houten is een zelfstandige open oecumenische school voor havo, atheneum en atheneum-plus met zo’n 1600 leerlingen. Differentiatie en ruimte voor verschillen zijn verworvenheden. De school is sterk verweven met Houten. Leerlingen, ouders en medewerkers zijn betrokken bij veel activiteiten en krijgen de ruimte om zelf invulling te geven aan een interessante schoolperiode. De school combineert goede resultaten en extra activiteiten met persoonlijke begeleiding. Leerlingen voelen zich serieus genomen en gaan met plezier naar school.

Vanwege verslechterde financiële omstandigheden moesten de bakens een aantal jaren geleden verzet worden, net zoals op veel scholen in het land. Er moest bezuinigd worden om de school financieel gezond te houden. In de afgelopen jaren zijn tussen de verschillende geledingen binnen de school grote verschillen van inzicht ontstaan over de wijze waarop dit gerealiseerd moest worden. Hierdoor zijn ook de verhoudingen tussen de verantwoordelijke geledingen onder druk gekomen. Gelukkig liepen de onderwijskundige processen prima door en ervaren onze leerlingen een veilige school met een plezierige sfeer en cultuur.

In de afgelopen maanden is consensus  gevonden over de lopende inhoudelijke discussies. Alle verantwoordelijke geledingen binnen de school (Raad van Toezicht, directeur-bestuurder, management en de personeelsgeleding van de MR) hebben zich bereid verklaard de komende periode zo snel mogelijk ruimte te zullen maken voor nieuwe mensen. Het streven is om dit proces binnen twee maanden, dus ruim vóór de zomervakantie, af te ronden, zodat er al een fundament gelegd kan worden voor een frisse start in het nieuwe schooljaar.

In de school heerst momenteel onder de collega’s een gevoel van nieuw vertrouwen in de toekomst en het verlangen daar gezamenlijk gestalte aan te geven. College De Heemlanden is een school met veel potentie en vooral met veel, heel veel, gemotiveerde en leuke leerlingen.

Er is nu behoefte aan een open en op samenwerking gerichte managementstructuur en cultuur, vanuit een duidelijke koers. Het opnieuw inrichten van het MT en het creëren van een bij de school passende overlegcultuur met MT en PMR is daarbij een belangrijke stap.

De school zal in de nieuwe situatie worden geleid door een rector / bestuurder met een nieuw te vormen MT van waarschijnlijk 5 of 6 afdelingsleiders.

De rector / bestuurder is tegelijkertijd bestuurder van Het Houtens, een school voor vmbo en mavo-plus; deze school is door samenwerking tussen het Anna van Rijn College en College de Heemlanden tot stand gekomen.

functie

Heemlanden kwaliteitslogo

verbindende rector / bestuurder

die openheid combineert met koersvastheid

De rector/bestuurder legt verantwoording af aan de nieuw aan te stellen Raad van Toezicht en geeft leiding aan het managementteam. Als bestuurder is de rector/bestuurder ook verantwoordelijk voor Houtens school voor samenwerkend voortgezet onderwijs Houten-Nieuwegein

Functieomvang: 1 fte.
Salarisindicatie:  schaal 15/16 CAO-VO.

 

opdracht

Heemlanden kwaliteitslogo

U ontwikkelt een hernieuwd wij-gevoel vanuit een grote betrokkenheid bij het onderwijs. U investeert in een goede overlegstructuur. U versterkt nadrukkelijk de professionele cultuur, optimaliseert de beleidsvoorbereiding en zet in op een cultuur die een lerende organisatie kenmerkt. U bent in staat alle betrokkenen te laten ervaren dat zij er toe doen, maar maakt anderzijds duidelijk dat vrijblijvendheid niet bij professionele autonomie past. U zet medezeggenschap en betrokkenheid in bij het formuleren van constructief beleid.

 

profiel

Heemlanden kwaliteitslogo

Past u in het profiel?
Uit uw curriculum vitae en brief blijkt dat u beschikt over:

 • ervaring met het optimaliseren van overlegstructuren en besluitvorming in het onderwijs;
 • het vermogen te switchen tussen de rol van leidinggevende en die van bestuurder;
 • bagage die u in staat stelt op te treden als all-round schoolleider;
 • ervaring met het in gang zetten en borgen van cultuurverandering in een school.

In gesprekken met u wordt duidelijk dat u een bijdrage kunt leveren aan de  identiteit van de school en dat u beschikt over de volgende kwaliteiten:

 • Verbindend leiderschap: u bent toegankelijk, geïnteresseerd in wat er speelt en positief kritisch. U maakt knelpunten bespreekbaar en investeert in een klimaat waar mensen het vanzelfsprekend vinden samen aan oplossingen voor problemen te werken. Een belangrijke taak zal zijn het nieuwe managementteam duidelijk te positioneren in de school. Dit team binnen korte tijd als een eenheid te laten functioneren en in zijn kracht te zetten;
 • Onderwijskundig leiderschap: onderwijs zit u in het bloed. U stelt met de mensen aan wie u leiding geeft realistische onderwijsdoelen en stimuleert hun bij het behalen daarvan. Doordat u steeds helder bent over de wat-vraag, is het voor de mensen die met u werken mogelijk zelf goede afwegingen over de hoe-vraag te maken. Daaraan gekoppeld gaat u aan de slag met het nadrukkelijker onderwijskundig profileren van de school, ook met oog voor de maatschappelijke ontwikkelingen op het gebied van onderwijs;
 • Besluitvaardigheid: u zorgt ervoor dat u goed geïnformeerd bent voor u een besluit neemt. Men accepteert uw beslissingen omdat deze consistent en goed onderbouwd zijn. U stelt onderwerpen vooraf uitvoerig aan de orde, maar als een besluit genomen is verwacht u dat er naar wordt gehandeld;
 • Communicatieve vaardigheden: u bent vaak middenin de school te vinden en wordt enthousiast als u goede ideeën en initiatieven ziet. U heeft een uitnodigende manier van communiceren en houdt mensen scherp. U weet hoe u de aandacht vast moet houden. Daarnaast bent u in staat de beide scholen stevig te positioneren in het maatschappelijk en politiek krachtenveld;
 • Authenticiteit: voor alles is het belangrijk dat u een persoonlijkheid bent die anderen inspireert, die zelf doet wat hij van anderen verlangt en die een voorbeeldfunctie in de school vervult.

procedure

 Heemlanden kwaliteitslogo

Overweegt u om te solliciteren?

U kunt solliciteren door het sollicitatieformulier in te vullen. Uw ingevulde sollicitatieformulier met curriculum vitae dient uiterlijk 24 maart te zijn ontvangen door
Marike Jonker, m.jonker@parcours.nl.

Mocht u vragen hebben die voor u bepalend zijn om wel of juist niet te solliciteren, dan kunt u die per email stellen aan de bestuurder ad interim, Marcel Wintels: wts@heemlanden.nl.

Voor uw agenda:
Voorrondegesprekken: 30 maart
Eerste ronde: 8 april
Tweede ronde: 13 april.

Een cv-scan en een assessment kunnen deel uitmaken van de procedure.

 

 

 

 


Horizon College Opleidingsmanager Vavo

algemeen

Logo Horizon College

De sector Economie van het Horizon College in Alkmaar zoekt per juni 2015 een

OPLEIDINGSMANAGER Vavo

die het een sport vindt “to put a square peg into a round hole”

Functieomvang: 0.8-1.0 fte
Inschaling: 12 cao-mbo.

 

organisatie


Logo Horizon College

Het Horizon College is een grote MBO-instelling met vestigingen in Alkmaar, Hoorn, Heerhugowaard en Purmerend. Onder de vleugels van de sector Economie heeft het Horizon College in Alkmaar ook het Vavo: vmbo-t 4, Havo 4-5 en vwo 5-6. Ca. 450 leerlingen halen jaarlijks hun diploma via het volwassenenonderwijs. Een sterk team van 18 ervaren docenten, dat veel ervaring heeft met de doelgroep en goed op elkaar is ingespeeld, boekt met hun leerlingen steevast goede resultaten.

 

opdracht


Logo Horizon College
De opleidingsmanager Vavo is verantwoordelijk voor het klimaat, een soepele gang van zaken en dito resultaten binnen het Vavo en een goede verbinding tussen het Vavo en de overige (beroeps)opleidingen van het Horizon College. Daartoe is soepel overleg met de deelnemersadministratie, (bestuurders van) toeleverende VO-scholen, gemeenten en Inspectie essentieel.

Binnen de MBO-organisatie is het nodig afstemming te houden over de jaarplanning en de inrichting van het curriculum, die door de aard van de opleiding anders verlopen dan in het MBO; Vavo–leerlingen melden zich pas aan als ze 100% zeker weten dat ze gezakt zijn voor hun eindexamen. Vooraf is het moeilijk aan te geven hoeveel leerlingen zich zullen melden. Dit vraagt van bijvoorbeeld de deelnemersadministratie inlevingsvermogen, veel tijd, geduld en begrip. Anderzijds is het ook nodig met docenten af te stemmen, de voortgang van de leerlingen in beeld te houden en bij problemen ondersteuning te bieden of een beslissing te nemen.

 

functie


Logo Horizon College
De sector Economie van het Horizon College zoekt per juni 2015 een

OPLEIDINGSMANAGER VAVO

die het een sport vindt “to put a square peg into a round hole”

De opleidingsmanager kan tot de zomervakantie samen optrekken met de huidige interim-manager.
De opleidingsmanager legt verantwoording af aan de sectordirecteur Economie en is lid van het MT van de sector (sectordirecteur en 5 opleidingsmanagers).
De opleidingsmanager geeft leiding aan het Vavo-team (18 docenten, 450 leerlingen) en een kleine MBO-opleiding.

Functieomvang: 0.8-1.0 fte.
Inschaling: 12 cao-mbo.

 

profiel


Logo Horizon College

Uit uw cv blijkt dat u beschikt over

 • Ervaring in het VO, bij voorkeur in de examenklassen
 • Zicht op inrichting en administratieve processen in het MBO
 • Leidinggevende ervaring in een onderwijscontext
 • Ervaring met organisatorische aspecten van het onderwijs.

In gesprekken met u wordt duidelijk dat u beschikt over:

Organisatiekundig inzicht: u begrijpt organisatorische en administratieve processen en kunt uw vinger leggen op de plaatsen waar het ‘wrikt’. U kunt goed plannen en organiseren en anticipeert tijdig op complicaties

Onderwijskundig leiderschap:
u toont uw vertrouwen in uw team en zorgt ervoor dat alle betrokkenen zicht hebben en houden op de voortgang en de kwaliteit. Men kan bij u terecht als zaken niet naar wens verlopen

Flexibiliteit:
u kunt improviseren en gemakkelijk switchen tussen MBO en VO. U heeft er begrip voor dat uw unit afwijkt van de andere opleidingen. U bent creatief in het vinden van oplossingen voor (administratieve en organisatorische) problemen

Communicatieve vaardigheden:
door uw rustige en relativerende optreden kweekt u begrip voor en inzicht in de specifieke elementen van uw opleiding. U weet steeds helder uiteen te zetten wat uw doel is en welke oplossingen u ziet. U legt gemakkelijk contact en bent een goede gesprekspartner voor externe en interne partijen.

 

 

procedure


Logo Horizon College

 Overweegt u om te solliciteren?

Onderzoek of dit een school is die bij u past.

Zie  www.horizoncollege.nl voor een eerste indruk.

U kunt solliciteren door uw  ingevulde sollicitatieformulier met curriculum vitae dient uiterlijk 25 februari om 9.00 uur per email toe te sturen aan Marike Jonker, m.jonker@parcours.nl.

Belangrijk voor uw agenda:

Voorrondegesprekken zijn gepland op 4 maart. De eerste gespreksronde met het Horizon College vindt plaats op 18 maart.

Een cv-scan en een assessment maken deel uit van de procedure.

sollicitatieformulier

Sollicitatieformulier opleidingsmanager Vavo Horizon College

U solliciteert op de vacature van opleidingsmanager Vavo door het onderstaande sollicitatieformulier helemaal in te vullen en uw cv (bij voorkeur in Word) hieraan toe te voegen. Een brief is niet noodzakelijk, maar het kan handig of wenselijk zijn een toelichting of aanvulling met uw cv mee te sturen. U kunt tot 25 februari 09.00 uur reageren.


Programmadirecteur VO-academie

algemeen

 logo VO Raad

Het bestuur van de VO-raad zoekt voor de

VORAAD_LOGO_academie_RGB

een

 programmadirecteur

bevlogen over leiderschap in het onderwijs en
expert op het gebied van professionalisering

De programmadirecteur geeft leiding aan het team van de VO-academie en legt verantwoording af aan het bestuur van de VO-raad.

Functie-omvang: 0.8-1.0 fte
Salarisindicatie: schaal 14 cao-vo.

 

opdracht


VORAAD_LOGO_academie_RGB

De programmadirecteur VO-academie onderzoekt in nauw overleg met zoveel mogelijk schoolleiders/-bestuurders in uiteenlopende situaties wat zij nodig hebben om hun organisatie optimaal te kunnen leiden en geeft opdracht tot het ontwikkelen van de nodige opleidingen, cursussen en trainingen als die er nog niet zijn.

De programmadirecteur stuurt ca. 10 (6 fte) deskundige en gedreven medewerkers  aan die als team verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling, onderzoek en evaluatie van de geboden opleidingen, communicatie naar de schoolleiders, kwaliteitsborging en de ontwikkeling van het schoolleidersregister.

 

organisatie


logo VO RaadDe VO-raad is de sectororganisatie voor het voortgezet onderwijs en behartigt de VO-belangen bij overheid, politiek, andere onderwijssectoren en maatschappelijke organisaties. Samen met het veld werkt de VO-raad aan een actieve en open relatie tussen scholen, leerlingen, ouders en samenleving.

VORAAD_LOGO_academie_RGBDe VO-academie is in 2012 als project van de VO-raad opgestart om ondersteuning en uitvoering te geven aan afspraken uit het Bestuursakkoord 2012-2015 op het gebied van de professionele ontwikkeling van schoolleiders en bestuurders in het VO. In het Sectorakkoord 2014-2017 is uitbreiding gegeven aan deze opdracht en zijn kwaliteitsafspraken gemaakt over het ontwikkelen van een beroepstandaard en register voor schoolleiders, vergroten van diverse bekwaamheden bij schoolleiders, inwerk- en begeleidingsprogramma’s voor startende schoolleiders en lerend bestuur. Hiervoor is jaarlijks een subsidie van € 3 mln. beschikbaar.

Met ingang van 2015 is de VO-academie een zelfstandige entiteit onder het dak van de VO-raad, maakt gebruik van de faciliteiten van de VO-raad en legt verantwoording af aan het bestuur van de VO-raad. De programmadirecteur van de VO-academie en de directeur van de VO-raad stemmen af op grote lijnen en huishoudelijke zaken.

De VO-academie heeft de opdracht Nederlandse schoolleiders en bestuurders in het VO optimaal te faciliteren ten aanzien van hun professionele ontwikkeling. De VO-academie is géén opleidingsinstituut, maar zorgt voor kennisdeling door het samenbrengen van het juiste aanbod samen met externe opleiders. Zo wil de VO-academie een kwaliteitsimpuls bewerkstelligen binnen de sector. De VO-academie bevordert dat er voldoende aanbod beschikbaar is, dat de kwaliteit van formeel en informeel leren transparant is en makelt en schakelt tussen vraag en aanbod op verschillende vormen van leren. Daarnaast is de VO-academie verantwoordelijk voor de voorbereiding van het schoolleidersregister VO, dat in 2016 in werking gaat.

 

profiel


VORAAD_LOGO_academie_RGB
Bent u de programmadirecteur VO-academie die wij zoeken?

Uit uw cv komt naar voren dat u:

 • Expertise heeft op het gebied van het schoolleiderschap en ervaring met opleiding en training van schoolleiders;
 • Een solide theoretische achtergrond heeft, die u in staat stelt met wetenschappers en opleiders tot heldere afspraken te komen;
 • Ervaring heeft als leidinggevende van professionals;
 • Een goed netwerk heeft onder VO-schoolleiders en bestuurders in Nederland.

In gesprekken met u wordt duidelijk dat u wordt gekenmerkt door een hoge mate van:

 • Betrokkenheid bij het veld: u bent welkom op scholen en in staat open en onbevangen te luisteren naar schoolleiders en bestuurders om ontwikkelingen rond het beroep op te vangen. U signaleert trends en vertaalt scholingsbehoeften naar een aanbod dat aansluit bij de verwachtingen van de gebruikers.
 • Inspirerend vermogen: u weet anderen te raken met uw expertise, belangstelling en inzicht in het schoolleiderschap. U bent bevlogen en genuanceerd en weet daarmee mensen te prikkelen over hun eigen scholingsbehoefte na te denken. U heeft een prettige manier van spreken voor groepen en schrijft gemakkelijk.
 • Inhoudelijkheid en consistentie: uw agenda is helder, men weet wat uw opdracht is en daar gáát u voor. U komt te allen tijde op voor de kwaliteit van (opleiding en training in het kader van) schoolleiders/bestuurders en kunt daarbij zeer kritisch zijn.
 • Resultaatgerichtheid: U werkt met uw team gericht toe naar de overeengekomen doelstellingen. U kunt precies en zakelijk verantwoording vragen en afleggen.

 

procedure


VORAAD_LOGO_academie_RGB

U kunt solliciteren door het sollicitatieformulier (zie tab informatie voor de Word-versie, tab sollicitatieformulier voor de online-versie) in te vullen en dit voorzien van uw cv uiterlijk op 2 maart 09.00 uur te mailen aan Marike Jonker via het e-mailadres m.jonker@parcours.nl.

Op 23 maart worden voorrondegesprekken gevoerd, op 25 maart vindt de eerste ronde plaats en de laatste gespreksronde met de BAC is op 31 maart.

Het bestuur heeft een gesprek met de voorgedragen kandida(a)t(en) en is verantwoordelijk voor de benoeming.


 

 

 

 

 


 

twee teamleiders Casparus College Weesp

algemeen

Drukwerk

Het Casparus College in Weesp is op zoek naar:

twee teamleiders

flexibele generalisten met hart voor het vmbo

De teamleiders vormen samen met de directeur de schoolleiding van het Casparus College. Het Casparus College, gelegen in een grootstedelijke omgeving, is één van de acht scholen van de Gooise Scholen Federatie.

Functieomvang: 0,8 -1,0 fte, waarvan maximaal 0,4 fte lesgevende taak.

Salarisschaal: LD.

 

organisatie

Drukwerk

Het Casparus College in Weesp is een vmbo school (basis – kader en juniormavo) voor 300 leerlingen in een praktisch en aangenaam ingericht gebouw. Goed bereikbaar voor instroom vanuit de regio. De kleinschaligheid en het pedagogisch klimaat zorgen er voor dat alle leerlingen gezien en gekend worden door het hele team van medewerkers. Leerlingen krijgen op het Casparus College de kans zich goed voor te bereiden op het vervolgonderwijs in een warme omgeving.

De afgelopen jaren heeft de school veel geïnvesteerd in het onderwijsaanbod met als doel een aantrekkelijk profiel te behouden in de markt.

Er is nu behoefte aan afstemming over de onderwijskundige uitgangspunten en sturing op een gedragen visie op de nieuwe examenprogramma’s. Verder verdient de differentiatie tussen basisberoepsgericht en kaderberoepsgericht specifieke aandacht en de doorlopende leerlijn tussen onder- en bovenbouw.

opdracht

Drukwerk

Het Casparus College heeft als kleine school weinig specialisten. Door als schoolleiding gezamenlijk te investeren in de organisatie helpt u de docenten zich op goed onderwijs te richten. Door goed te luisteren naar het team en hen aan te spreken op gemaakte afspraken en te bereiken doelstellingen biedt u helderheid en werkt u aan het verbeteren van de professionele cultuur.

profiel

Drukwerk

Past u in het profiel?

Uit uw brief en curriculum vitae blijkt dat u beschikt over:

 • (coördinerende) ervaring in het vmbo
 • ervaring met het werken aan onderwijskwaliteit
 • ervaring met coachen / begeleiding van collega’s
 • relevante lesbevoegdheid

Ervaring met het rooster- en formatieprogramma Zermelo is een pre.

 

In gesprekken met u wordt duidelijk dat u beschikt over de volgende kwaliteiten:

Onderwijskundig leiderschap: met uw ervaring als gedreven docent bent u een voorbeeld voor collega’s. U houdt met enthousiasme het gesprek over onderwijs op gang in de school. U bent in staat beleid te vertalen naar concrete en haalbare plannen

Verbindend leiderschap: vanuit uw voorbeeldrol als teamleider in een kleinschalige omgeving met een hoge mate van collegialiteit spreekt u de mensen aan op gemaakte afspraken en gedrag. U weet de mensen aan de doelstellingen te verbinden. U bent helder in wat u van medewerkers verwacht en daagt hen uit de lat net even hoger te leggen

Organiserend vermogen: u pakt met humor en plezier uiteenlopende uitvoerende taken op. U bent creatief en flexibel bij het vinden van oplossingen voor kleine en grote problemen. U bent een echte teamspeler die stevig in zijn schoenen staat, ook bij tegenwind

Kwaliteitsgerichtheid: u stuurt planmatig aan op het verhogen van de kwaliteit van het onderwijs. U spreekt mensen aan op resultaten en afspraken

Communicatieve vaardigheden: u bent oprecht geïnteresseerd in wat er leeft op de werkvloer bij collega’s en leerlingen. U communiceert helder en duidelijk naar alle betrokkenen bij de school. U weet mensen te verbinden op inhoud en u legt gemakkelijk contacten binnen en buiten de eigen organisatie.

 

procedure

Drukwerk

Overweegt u om te solliciteren?

Onderzoek of dit een school is die bij u past.

Zie www.casparuscollege.nl voor een eerste indruk en op www.gsf.nl kunt u aanvullende informatie over de organisatie vinden. Voor specifieke vragen kunt u contact opnemen met Ellen van den Tol ( 06 – 10 937 987) van Parcours Partners. Zij begeleidt de procedure.

Voor een directe link naar het sollicitatieformulier kunt u hierop klikken.

Uw sollicitatie dient uiterlijk 22 januari voor 9.00 uur ontvangen te zijn via www.werkenbijgsf.nl

 

Belangrijk voor uw agenda:

Voorrondegesprekken zijn gepland op 4 februari. De selectiegesprekken in de eerste ronde vinden plaats op 11 februari en in de tweede ronde op 17 februari.

Een assessment kan deel uit maken van de procedure.

 


 

Rector CSG Willem de Zwijger

algemeen

wz-logo 2014

In verband met pensionering van de huidige rector
zoekt het bestuur van CSG Willem de Zwijger in Schoonhoven
per 1 augustus 2015 een

verbindende rector met een heldere visie

De rector legt verantwoording af aan het toezichthoudend bestuur. De rector heeft gedelegeerde bestuurstaken.

Functieomvang: 1 fte. Salarisindicatie: schaal 15 CAO-VO.

organisatie

wz-logo 2014

 

CSG Willem de Zwijger in Schoonhoven is een zelfstandige christelijke school met een regiofunctie voor vmbo-t, havo en vwo met 1060 leerlingen. De sfeer, je gekend weten en de betrokkenheid zorgen voor een soort familiegevoel. Men is het erover eens dat de school een veilig klimaat biedt. Leerlingen kunnen zich op veel manieren ontplooien: de school heeft goede faciliteiten voor sport, zang, dans, kunst en cultuur. Verder biedt de school Cambridge Engels, Business School en wisselende activiteiten binnen en naast het reguliere onderwijs, zoals internationale uitwisseling. Men slaagt er steeds weer in de christelijke identiteit op een brede manier vorm te geven. De samenwerking tussen docenten, ouders en leerlingen is goed. De betrokkenheid bij de organisatie is groot.

Natuurlijk zijn ook hier ontwikkelpunten: er is behoefte aan meer focus en helderheid. Alle betrokkenen houden zich bezig met de vraag: wat gaan wij doen om in de komende jaren een aantrekkelijke, gezonde school te blijven in een markt waarin krimp wordt voorzien?

En in aanvulling daarop: hoe organiseren we een dialoog over de gewenste onderwijsinhoud? Wat is er nodig om de betrokkenheid die we allemaal voelen te vertalen naar een gezamenlijke verantwoordelijkheid? Hoe zetten we die om in goede resultaten? Hoe zorgen we ervoor dat de talenten die medewerkers hebben bijdragen aan de kwaliteit van onderwijs en organisatie? Hoe realiseren we een gezonde werkdruk? Hoe profileren we ons naar buiten?

Er wordt gewerkt aan een nieuwe organisatiestructuur. Er wordt gedacht om te komen tot een school met twee sectoren waarbij twee sectordirecteuren samen met de rector en de directeur beheer de directie vormen.

 

 

opdracht

wz-logo 2014

U ontwikkelt een breed gedragen onderwijsvisie die recht doet aan de leerlingen. U versterkt de professionele cultuur, optimaliseert het organisatiemodel, investeert in een organisatie waarin de inzet van mensen leidt tot verbetering van het gehele proces. U zorgt voor professionele ruimte met duidelijke kaders. U boekt met individuen en met groepen mensen resultaten om trots op te zijn.

 

profiel

wz-logo 2014

Past u in het profiel?

Uit uw curriculum vitae en sollicitatieformulier blijkt dat u beschikt over:

 • Ruime leidinggevende ervaring in het VO
 • Gedegen kennis van en ervaring met onderwijs- en organisatieontwikkeling
 • Bewezen effectiviteit bij het ontwikkelen en implementeren van een onderwijskundige visie
 • Bagage op het gebied van financiën en beheer.

In gesprekken met u wordt duidelijk dat uw persoonlijke geloofsovertuiging en uw visie op onderwijs toegevoegde waarde hebben voor CSG Willem de Zwijger en dat u beschikt over de volgende kwaliteiten:

 • Onderwijskundig leiderschap: u kunt met een groep betrokken medewerkers (OP en OOP) tot een gedeelde visie komen. U formuleert met de mensen aan wie u leiding geeft realistische doelen en stimuleert hen bij het behalen daarvan. U realiseert focus in de organisatie en stelt medewerkers daarmee in staat zelf goede afwegingen te maken.
 • Verbindend leiderschap: u bent toegankelijk, geïnteresseerd in wat er speelt en stelt steeds het gezamenlijk belang voorop. U doordringt medewerkers ervan dat hun inbreng wezenlijk is voor het grote geheel.
 • Besluitvaardigheid: u zorgt ervoor dat u goed geïnformeerd bent voor u een besluit neemt. Men accepteert uw beslissingen omdat ze consistent en goed beargumenteerd zijn. U houdt anderen en uzelf aan gemaakte afspraken.
 • Communicatieve vaardigheden: u heeft een herkenbare manier van communiceren en houdt mensen scherp. U investeert in een (regionaal) netwerk.


procedure

wz-logo 2014

Overweegt u om te solliciteren?

Onderzoek of dit een school is die bij u past.

Zie  www.csgwillemdezwijger.nl  voor een eerste indruk.

U kunt solliciteren met het sollicitatieformulier voorzien van een curriculum vitae.

Uw ingevulde sollicitatieformulier dient uiterlijk 26 januari om 9.00 uur per email te zijn ontvangen door Marike Jonker, m.jonker@parcours.nl.

Belangrijk voor uw agenda:

Voorrondegesprekken zijn gepland op 10 februari. De eerste gespreksronde vindt plaats op 17 februari. De tweede ronde wordt gehouden op 19 februari.

Een cv-scan en een assessment kunnen deel uitmaken van de procedure.

 

 

 

 


Directeur Fioretti College Hillegom

algemeen

fioretticollege

Het bestuur van de Stichting Fioretti Teylingen is voor het Fioretti College in Hillegom per
1 augustus 2015 op zoek naar een
directeur
die inspireert en de vaart er in houdt.

De directeur is verantwoordelijk voor het onderwijs en de organisatie van de school. De directeur geeft direct leiding aan 2 adjunct-directeuren en 8 teamleiders en legt verantwoording af aan de algemeen directeur/bestuurder.

Functieomvang: 0,8 – 1,0 fte

Salarisindicatie: schaal 14 CAO-VO; de functie wordt opnieuw gewaardeerd.

organisatie

fioretticollege
Stichting Fioretti Teylingen is een stichting voor voortgezet onderwijs in de Duin- en Bollenstreek, bestaande uit het Fioretti College en het Teylingen College. Het Fioretti College heeft een school in Hillegom (bbl, kbl, mavo en onderbouw havo) en een school in Lisse
(mavo, havo en vwo).

Het Fioretti College te Hillegom heeft in 2013 een prachtig nieuw gebouw in gebruik genomen. Daarmee kwam een einde aan onderwijs op 3 verschillende locaties. Om het onderwijs voor de ruim 1000 leerlingen veilig en kleinschalig te houden is de school opgedeeld in huizen. Ieder huis heeft een eigen identiteit. Een vast team van docenten is onder leiding van een teamleider verantwoordelijk voor onderwijs en begeleiding. Onderbouw en bovenbouw hebben eigen pauzes, een eigen rooster. Opbrengstgericht werken en rekening houden met verschillen zijn op dit moment speerpunten van de school.
In het nieuwe gebouw zijn heldere regels en afspraken ingevoerd om met de verschillende teams met ieder een eigen cultuur eenduidig te zijn naar alle leerlingen en collega’s.

opdracht

fioretticollege
Om van 3 kleine locaties één school te maken is bij de integratie stevig ingezet op zowel een structuur van aparte huizen als op gelijke regels en afspraken over onderwijs en organisatie. Nu is er behoefte aan meer ruimte voor eigen initiatief en meer verantwoordelijkheid voor teamleiders.
De organisatie staat onder druk vanwege de sterke groei van het leerlingenaantal; de vraag ligt voor op welke wijze de waardevolle huizenstructuur behouden kan blijven (en zich verder kan ontwikkelen) in een gebouw waarin elke lesruimte benut moet worden. Daarbij moet er aandacht zijn voor de doorlopende leerlijnen, onderlinge afstemming en samenwerking op onderwijskundig gebied. Hiermee wordt onder meer voorkomen dat zaken dubbel worden gedaan en dat het onderwijs en de cultuur in de verschillende huizen uit elkaar waaiert.

profiel

fioretticollege
Uit uw sollicitatieformulier en cv blijkt dat u beschikt over
• Leidinggevende ervaring in het voortgezet onderwijs
• Kennis van vmbo / mavo
• Ervaring met organisatieontwikkeling
• Kennis van financiën en beheer
• Ervaring met het bouwen en onderhouden van netwerken.

Uit gesprekken met u wordt duidelijk dat u beschikt over de volgende competenties:
Leiderschap: vanuit een heldere visie op onderwijs en organisatie stuurt u koersvast de strategische ontwikkeling van de organisatie aan. U maakt gebruik van aanwezige expertise en delegeert waar mogelijk taken en verantwoordelijkheden. U ziet er op toe dat de beoogde doelen worden bereikt;
Organiserend vermogen: u bent in staat een goed leerklimaat voor leerlingen en een goed werkklimaat voor medewerkers te creëren. U zet de beschikbare middelen efficiënt in;
Communicatieve vaardigheden: u communiceert helder en duidelijk. U vindt de goede balans tussen de zakelijke en persoonlijke benadering. U luistert goed en u bent zichtbaar voor medewerkers en leerlingen;
Bindend vermogen: u weet om te gaan met tegenstrijdige belangen, spreekt mensen aan op gezamenlijke doelen. U brengt mensen en doelen bijeen en investeert in het ontwikkelen van een gemeenschappelijke identiteit.

procedure

fioretticollege

Overweegt u om te solliciteren?
Onderzoek of dit een school is die bij u past.
Zie www.fioretti.nl voor een eerste indruk.
Uw ingevulde sollicitatieformulier met curriculum vitae dient uiterlijk 19 januari voor 9.00 uur per email te zijn ontvangen door Ellen van den Tol (e.vandentol@parcours.nl).

Belangrijk voor uw agenda:
Voorrondegesprekken zijn gepland op 2 februari 2015. De eerste gespreksronde vindt plaats op 10 februari. De tweede ronde wordt gehouden op 16 februari.

Een cv-scan en een assessment kunnen deel uitmaken van de procedure.

 

fioretticollegeBrief bij schoolplan Fioretti College Hillegom

Schoolplan St Fioretti Teylingen 2014 2017 dec 2014

 

fioretticollege


 

Rector Fioretti College Lisse

algemeen

fioretticollegeHet Fioretti College in Lisse is een school voor mavo, havo, atheneum en gymnasium met 1500 leerlingen. Het is één van de vijf scholen van de Stichting Fioretti Teylingen.

In verband met pensionering van de huidige rector wordt per 1 augustus 2015 gezocht naar een

betrokken rector
die een lange termijnvisie combineert met leiderschap met een hands-on karakter.

De rector legt verantwoording af aan het college van bestuur van de Stichting Fioretti Teylingen en maakt deel uit van het zeshoofdige directieteam.

Functieomvang: 1 fte.
Salarisindicatie: op dit moment schaal 14 CAO-VO; de functie wordt opnieuw gewaardeerd.

organisatie

fioretticollege

Het Fioretti College in Lisse is een school voor mavo, havo, atheneum en gymnasium met 1500 leerlingen. Het is één van de vijf scholen van de Stichting Fioretti Teylingen. Waar Lisse voorheen een aparte mavo en een havo/vwo-school had, is nu een unilocatie gevestigd in een prachtig, splinternieuw, in het oog springend gebouw. De frisheid en gezelligheid die het gebouw uitstralen bespeur je ook bij leerlingen en personeel. De docenten geven unaniem aan dat ze blij zijn met hun leerlingen: ze zijn open, geven elkaar de ruimte om zichzelf te zijn en ze zijn niet bang om zelf initiatieven te nemen. Er is veel belangstelling voor de extra activiteiten die de school biedt. Het is een school om zuinig op te zijn.

De opdracht die er nu ligt is subtiel maar wezenlijk: de school is een complex geheel van groepen, teams en individuen. Ervaring, kennis en expertise liggen voor het oprapen, maar zijn nog in veel gevallen ‘particulier eigendom’. Er zou zoveel meer bereikt kunnen worden als samenwerking, uitwisseling en het delegeren van verantwoordelijkheid aan experts of belangstellenden vanzelfsprekend zouden zijn. Om dat te bereiken is een gedeelde visie, meer verbondenheid, vertrouwen in het beleid en erkenning van elkaars professionaliteit nodig.

De directie van de school bestaat uit een rector, drie adjunct-directeuren en zeven teamleiders. De rector maakt deel uit van het directieteam van de Stichting Fioretti Teylingen.
Functie-informatie en selectiecriteria

vacature

fioretticollege

In verband met pensionering van de huidige rector wordt per 1 augustus 2015 gezocht naar een

betrokken rector
die een lange termijnvisie combineert met leiderschap met een hands-on karakter.

De rector legt verantwoording af aan het college van bestuur van de Stichting Fioretti Teylingen en maakt deel uit van het zeshoofdige directieteam.

Functieomvang: 1 fte.
Salarisindicatie: op dit moment schaal 14 CAO-VO; de functie wordt opnieuw gewaardeerd.

opdracht

fioretticollege
U ontwikkelt een hernieuwd wij-gevoel en zet aan tot een onderwijsvisie die medewerkers delen en hen een leidraad biedt in de praktijk van alledag. U versterkt de professionele cultuur, optimaliseert de beleidsvoorbereiding en de inzet van aanwezige expertise en interesse in onderwerpen die op de agenda staan. U zorgt ervoor dat medewerkers gebruik gaan maken van elkaars kennis en kunde en gaan ervaren dat ze samen tot betere resultaten komen.
Uw netwerk stelt u in staat met de ogen van de buitenwereld naar de school te blijven kijken.

profiel

fioretticollege

Past u in het profiel?
Uit uw curriculum vitae en brief blijkt dat u beschikt over:
• Ruime leidinggevende ervaring in het VO
• Gedegen kennis van en ervaring met onderwijs- en organisatieontwikkeling
• Bewezen effectiviteit bij het ontwikkelen en implementeren van een onderwijskundige visie
• Bagage die u in staat stelt op te treden als all-round schoolleider.

In gesprekken met u wordt duidelijk dat uw visie op onderwijs toegevoegde waarde heeft voor het Fioretti College en dat u beschikt over de volgende kwaliteiten:
Verbindend leiderschap: u bent toegankelijk, geïnteresseerd in wat er speelt en positief kritisch. U maakt knelpunten bespreekbaar en investeert in een klimaat waar mensen willen leren en het vanzelfsprekend vinden samen aan oplossingen voor problemen te werken
Onderwijskundig leiderschap: u kunt met verschillende ‘stromingen’ tot een gedeelde visie komen. U stelt met de mensen aan wie u leiding geeft realistische doelen en stimuleert hen bij het behalen daarvan. Doordat u steeds helder bent over de wat-vraag, is het voor de mensen die met u werken mogelijk zelf goede afwegingen over de hoe-vraag te maken
Besluitvaardigheid: u zorgt ervoor dat u goed geïnformeerd bent voor u een besluit neemt. Men accepteert uw beslissingen omdat deze consistent en goed onderbouwd zijn. U stelt onderwerpen uitvoerig aan de orde, maar als een besluit genomen is verwacht u dat er naar wordt gehandeld
Communicatieve vaardigheden: u bent vaak middenin de school te vinden en wordt enthousiast als u goede ideeën en initiatieven ziet. U heeft een uitnodigende manier van communiceren en houdt mensen scherp. U weet hoe u de aandacht vast moet houden.

procedure

fioretticollege

Overweegt u om te solliciteren?
Onderzoek of dit een school is die bij u past.
Zie http://www.fioretti.nl/ voor een eerste indruk.

Uw ingevulde sollicitatieformulier met curriculum vitae dient uiterlijk 19 januari om 9.00 uur per email te zijn ontvangen door Marike Jonker, m.jonker@parcours.nl. Zij begeleidt de procedure.

Belangrijk voor uw agenda:
Voorrondegesprekken zijn gepland op 3 februari. De eerste gespreksronde vindt plaats op 11 februari. De tweede ronde wordt gehouden op 18 februari.

Een cv-scan en een assessment kunnen deel uitmaken van de procedure.

 

fioretticollege

Brief bij schoolplan Fioretti College Lisse

Schoolplan St Fioretti Teylingen 2014 2017 dec 2014

 

fioretticollege

 


 

Twee meerschoolse directeuren (V)SO Onderwijsgroep Amersfoort

algemeen

Onderwijsgroep Amersfoort Logo

De Onderwijsgroep Amersfoort zoekt voor de negen (V)SO scholen een

ambitieuze meerschoolse directeur speciaal onderwijs
internaliserende problematiek
en een
ambitieuze meerschoolse directeur speciaal onderwijs
externaliserende problematiek

die er samen voor gaan zorgen dat het (voortgezet) speciaal onderwijs van de Onderwijsgroep Amersfoort al zijn leerlingen in het speciaal onderwijs kan garanderen dat zij het hoogst haalbare niveau bereiken.

De directeuren speciaal onderwijs geven elk leiding aan een team van vestigingsdirecteuren en leggen verantwoording af aan het College van Bestuur. Met de directeuren voortgezet onderwijs maken zij deel uit van de directieraad, het belangrijkste adviesorgaan van het bestuur.
Functieomvang: 0.8 – 1 fte.
Salarisindicatie: schaal 15 CAO-VO.


Plaatsvervangend rector A. Roland Holst College in Hilversum

algemeen

Algemeen

Het A. Roland Holst College in Hilversum heeft een vacature voor een
inventieve plaatsvervangend rector
portefeuillehouder personeel, financiën & beheer

De plaatsvervangend rector geeft leiding aan het OOP, legt verantwoording af aan de rector en is lid van een aantal werkgroepen binnen de GSF.

Functieomvang: 1.0 fte.
Salarisindicatie: schaal 13 CAO-VO.

organisatie


De organisatie

Het A. Roland Holst College in Hilversum, een algemeen bijzondere school voor mavo, havo en vwo met 1500 leerlingen, bestaat al 111 jaar. Het is één van de acht scholen van de Gooise Scholen Federatie.
Acht hechte onderwijsteams, met betrokken docenten die hun leerlingen goed kennen, en twee bij elkaar in de buurt gelegen schoolgebouwen geven de organisatie een kleinschalig karakter. De open, informele sfeer en de ruimte die er voor leerlingen en medewerkers is zichzelf te zijn maken de school aantrekkelijk voor veel mensen. Veel direct en laagdrempelig contact is deel van de organisatiecultuur. Het is een fijne school, waar veel kan. Dialoog is hier een groot goed, het pedagogisch klimaat is uitstekend. De resultaten zijn goed.

Het komend jaar staat in het teken van de ontwikkeling van een gezamenlijke visie. Met deze gedeelde visie is het makkelijker beleid te formuleren en beslissingen te onderbouwen. Het is de bedoeling om te komen tot meer transparantie, afstemming, samenwerking, uitwisseling en verankering van succesvolle onderwijsvormen.

Het A. Roland Holst College heeft nu een goede marktpositie, maar om een aantrekkelijke school te blijven is het nodig fors te investeren in de huisvesting en ICT. De financiële ruimte is echter beperkt.

De directie bestaat uit een rector (onderwijs) en een plaatsvervangend rector (personeel, beheer en financiën). Met de acht teamleiders vormen zij het management team.

De plaatsvervangend rector heeft zitting in twee GSF-brede werkgroepen (Personeel en Financiën & Beheer). Van alle directieleden wordt verwacht dat zij een bijdrage leveren aan de ontwikkeling en uitvoering van GSF-beleid.

De GSF biedt de medewerkers op haar scholen een professionele infrastructuur en veel gelegenheid tot professionalisering (GSF Academie) en ontwikkeling.

functie

Functie-informatie en selectiecriteria

Het College van Bestuur van de Gooise Scholen Federatie zoekt voor het A. Roland Holst College een

inventieve plaatsvervangend rector
portefeuillehouder personeel, financiën & beheer

De plaatsvervangend rector geeft leiding aan het OOP, legt verantwoording af aan de rector en is lid van een aantal werkgroepen binnen de GSF.

Functieomvang: 1.0 fte.
Salarisindicatie: schaal 13 CAO-VO.

 

De opdracht

U realiseert beleid waarbij, ondanks de structureel hoge personeelslasten, geïnvesteerd kan worden in een school die aantrekkelijk is voor toekomstige leerlingen en docenten. Structurele professionalisering, een goed gebouw en eigentijdse voorzieningen op het gebied van ICT zijn daarbij belangrijke voorwaarden. U maakt, samen met de rector, het onderwijskundig beleid en het beleid met betrekking tot Personeel, Financiën en Beheer tot een samenhangend geheel.

 

profiel


Past u in het profiel?

Uit uw curriculum vitae en brief blijkt dat u beschikt over:

• Ruime managementervaring in het onderwijs
• Gedegen kennis van en ervaring met onderwijs- en organisatieontwikkeling
• Ervaring met het onderwijsproces
• Minimaal een theoretische basis op het gebied van financiën en beheer.

Uit een assessment blijkt dat u beschikt over een academisch werk- en denkniveau.

 

In gesprekken met u wordt duidelijk dat uw visie op onderwijs toegevoegde waarde heeft voor het A. Roland Holst College en dat u beschikt over de volgende kwaliteiten:

Ondernemerschap: u denkt kritisch na over op het oog ‘normale’ kosten. U schat risico’s en kansen goed in. U ziet mogelijkheden om meer met minder te doen. U werkt planmatig. Het afleggen van verantwoording is voor u vanzelfsprekend, rapportage is voor u een manier om overzicht te houden op uw eigen werk.
Verbindend leiderschap: door uw lerende en onderzoekende houding draagt u bij aan een onderzoekende en lerende schoolcultuur. U geeft erkenning en persoonlijke aandacht en spreekt mensen aan. U durft uzelf kwetsbaar op te stellen
Besluitvaardigheid: u kunt goed luisteren en neemt een besluit op basis van alle informatie die u ter beschikking staat. Men accepteert uw beslissingen omdat ze goed beargumenteerd zijn en gekoppeld zijn aan herkenbare uitgangspunten
Communicatieve vaardigheden: U bent nieuwsgierig, toegankelijk en zorgt ervoor dat u steeds goed geïnformeerd bent. U kunt op een innemende manier ‘nee’ verkopen en houdt uw rug recht als er druk op u wordt uitgeoefend. Uw mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid zijn uitstekend.

procedure


De procedure

Overweegt u om te solliciteren?
Onderzoek of dit een school is die bij u past.

Zie www.arhc.nl voor een eerste indruk en op www.gsf.nl kunt u aanvullende informatie over de organisatie vinden. Voor specifieke vragen kunt u contact opnemen met Mark de Haas (tel. 035-6926700; GSM 06-11042602; mail: mdhaas@gsf.nl).

De procedure wordt begeleid door Marike Jonker van Parcours Partners.

 

Belangrijk voor uw agenda
De procedure ziet er als volgt uit: de voorronde vindt plaats op vrijdag 14 november. De eerste ronde met de benoemingsadviescommissie wordt gehouden op woensdag 19 november. Op maandag 24 november staat het laatste gesprek gepland.

Een assessment en cv toets maken deel uit van de procedure.


Directeur Casparus College Weesp

algemeen

Het Casparus College heeft een vacature voor een
gedreven directeur
met passie voor het vmbo

De directeur legt verantwoording af aan het College van Bestuur, maakt deel uit van het Centraal Management Team van de Gooise Scholen Federatie en is betrokken bij de beleidsvoorbereiding – en advisering op GSF niveau.
Functieomvang: 1 fte
Salarisschaal: 13 volgens CAO – VO

organisatie

De organisatie
Het Casparus College in Weesp is een vmbo school (basis – kader en junior mavo) voor 300 leerlingen in een praktisch en aangenaam ingericht gebouw. Goed bereikbaar voor instroom vanuit de regio. De kleinschaligheid en het pedagogisch klimaat zorgen ervoor dat alle leerlingen gezien en gekend worden door het hele team van medewerkers. Leerlingen krijgen op het Casparus College de kans zich goed voor te bereiden op het vervolgonderwijs in een warme omgeving.CC klein
De afgelopen jaren heeft de school veel geïnvesteerd in verruiming van het onderwijsaanbod (junior mavo, sportklassen) met als doel een aantrekkelijk profiel te behouden in de markt. Er is nu behoefte aan afstemming over de onderwijskundige uitgangspunten en sturing op een gedragen visie op de nieuwe examenprogramma’s. Verder verdient de differentiatie tussen basisberoepsgericht en kaderberoepsgericht specifieke aandacht .

Onderzoek heeft uitgewezen dat er voldoende marktaandeel te halen is in Weesp en de regio Diemen / Amsterdam Zuidoost. Dat biedt een mooi perspectief voor de toekomst.
Sinds maart 2014 wordt de school geleid door een interim directeur die wordt bijgestaan door twee interim teamleiders. Het Casparus College is één van de acht scholen van de Gooise Scholen Federatie

opdracht

De opdracht
Samen met het team ontwikkelt u een visie op het vmbo onderwijs die voortbouwt op de pedagogische kracht van de school. U zorgt voor concrete uitwerkingsplannen, geen vergezichten. U ziet toe op de juiste balans tussen veiligheid, zelfstandigheid en ambitie bij leerlingen en medewerkers.

Door te investeren in de organisatie helpt u de docenten zich op goed onderwijs te richten. Door goed te luisteren naar het team en hen aan te spreken op gemaakte afspraken en te bereiken doelstellingen, biedt u helderheid en werkt u gestaag aan draagvlak voor nieuw beleid en het verbeteren van de onderwijs resultaten

profiel

Past u in het profiel?
Uit uw brief en curriculum vitae blijkt dat u beschikt over:

 • Leidinggevende ervaring in het vo en/of mbo
 • Ruime kennis van de onderwijsontwikkelingen in het vmbo
 • Ervaring met het werken aan onderwijskwaliteit
 • Ervaring met teamontwikkeling

In gesprekken met u wordt duidelijk dat u beschikt over de volgende kwaliteiten:

 • Onderwijskundig leiderschap: u bent in staat met anderen een onderwijsvisie te ontwikkelen en die te vertalen in concrete werkafspraken voor de korte termijn. U zet stevig in op het verbeteren van het onderwijsrendement. U werkt met het team toe naar de vernieuwing van de vmbo programma’s in 2016
 • Verbindend leiderschap: vanuit uw voorbeeldrol als directeur in een kleinschalige omgeving met een hoge mate van collegialiteit spreekt u de mensen aan op gemaakte afspraken en gedrag. U weet de mensen aan de doelstellingen te verbinden. U maakt helder wat u van medewerkers verwacht en daagt hen uit de lat net even hoger te leggen
 • Middelenbeheer: u weet de financiële middelen en formatie efficiënt in te zetten om daarmee een verantwoord aanbod overeind te houden. U versterkt de samenwerking met het regionale bedrijfsleven en de andere scholen van de federatie ter ondersteuning van de organisatie en het onderwijs
 • Communicatieve vaardigheden: u bent zichtbaar en toegankelijk voor collega’s, leerlingen en ouders. U zorgt voor eenduidige en zorgvuldige communicatie zowel intern als extern. Vanuit een professionele distantie bent u betrokken bij het team en de leerlingen.

procedure

De procedure

Overweegt u om te solliciteren?
Onderzoek of dit een school is die bij u past.
Zie www.casparuscollege.nl voor een eerste indruk en op www.gsf.nl kunt u aanvullende informatie over de organisatie vinden.

Voor specifieke vragen kunt u contact opnemen met Ellen van den Tol (06 – 10 937 987) van Parcours Partners. Zij begeleidt de procedure.

U kunt uw sollicitatie tot uiterlijk 20 oktober 09.00 uur inzenden via www.werkenbijgsf.nl


Belangrijk voor uw agenda:

Voorrondegesprekken zijn gepland op 27 oktober.
De eerste selectiegesprekken vinden plaats op 4 november en de tweede ronde op 7 november.

Tussen het eerste en het tweede gesprek wordt een afspraak gemaakt voor een informele ontmoeting met het College van Bestuur.

Een cv-scan en een assessment maken deel uit van de procedure.